Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria. Daty rozpoczęcia stosowania MLI

Określenie "należności licencyjne" użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane za użytkowanie lub prawo do użytkowania każdego prawa autorskiego, w tym prawa do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami do kin, każdego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego albo za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, albo za udostępnienie informacji związanej ze zdobytymi doświadczeniami w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Czy również będą podlegały łącznemu opodatkowaniu? Artykuł II Artykuł 4 , ustęp 1 Konwencji Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych , otrzymuje następujące brzmienie: "1. Tam ma Pani stałą pracę, która stanowi dla Pani podstawowe źródło dochodu, praca w Polsce ma charakter tymczasowy - jak sądzę. Dochody te są brane pod uwagę w rozliczeniu rocznym składanym w Polsce jedynie w sytuacji, gdy podatnik osiągnął również dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, ale tylko te, które są opodatkowane na zasadach ogólnych patrz: Wyrok Sądu Administracyjnego w Kielcach z 18 listopada r. Nr 14, poz.

Artykuł II Artykuł 4ustęp Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria Konwencji Miejsce zamieszkania dla celów podatkowychotrzymuje następujące brzmienie: "1.

Wykaz terminów rozpoczęcia stosowania MLI w Polsce

W rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która według ustawodawstwa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo oraz każdą jednostkę jego podziału Systemy handlowe korporacja w czesciach szklarni lub organ władzy lokalnej.

Jednakże, określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko ze względu na dochód jaki osiąga ona ze źródeł położonych w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

Artykuł III 1. Artykuł 10ustęp 2 Konwencji Dywidendy otrzymuje następujące brzmienie: "2.

Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria Platforma wyboru transakcji handlowej

Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale - jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie - podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 15 procent kwoty dywidendy brutto.

Do Artykułu 10 Konwencji Dywidendy dodaje się następujące ustępy 2a i 2b: "2a.

Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria Pogoda w globalnym systemie handlowym

Bez względu na postanowienia ustępu 2, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie jeżeli osobą uprawnioną do dywidend jest: a spółka nie będąca spółką osobową mająca siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, której bezpośredni udział Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi, w chwili wypłacania tych dywidend, przynajmniej 10 procent udziałów akcji i która posiada lub będzie posiadała te udziały akcje przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, w którym dokonano wypłaty; lub b fundusz emerytalny lub inna podobna instytucja, w której mogą uczestniczyć osoby fizyczne w celu Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria sobie świadczeń emerytalnych, o ile taki fundusz emerytalny lub inna podobna instytucja zostały uznane dla celów podatkowych, utworzone i są nadzorowane zgodnie z ustawodawstwem tego drugiego Państwa.

Właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną, w drodze wzajemnego porozumienia, sposób stosowania ograniczeń określonych w ustępach 2 i 2a.

Spotkanie informacyjne dot. konkursów w ramach Szybkiej Ścieżki PO IR (25.04.2019) część 2

Postanowienia niniejszych ustępów nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria których są wypłacane dywidendy. Artykuł IV 1.

Daty rozpoczęcia stosowania MLI

Artykuł 11ustęp 2Konwencji Odsetki otrzymuje następujące brzmienie: "2. Jednakże, takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Handel opcji Chase., ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek.

Do Artykułu 11 Konwencji Odsetki dodaje się następujący ustęp 2a: "2a. Bez względu na postanowienia ustępu 2, odsetki wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie jeżeli osoba uprawniona do odsetek jest spółką nie będącą spółką Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria powiązaną ze spółką wypłacającą odsetki.

  1. Opodatkowanie należności licencyjnych w umowie ze Szwajcarią
  2. Czy dochody osiągane w Szwajcarii będą musiały być również opodatkowane w Polsce na zasadzie łącznego opodatkowania?

Artykuł 11ustęp 5 Konwencji Odsetki otrzymuje następujące brzmienie: "5. Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli osoba je wypłacająca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie. Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z działalnością której powstało zobowiązanie, z tytułu którego są wypłacane odsetki i zapłata tych odsetek jest pokrywana przez ten zakład lub stałą placówkę, to uważa się, że odsetki takie powstają w tym Państwie, w którym położony jest zakład lub stała placówka.

Artykuł V 1.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Podatek u źródła od wynagrodzenia za usługi doradcze świadczone przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny po uzupełnieniu : Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie produkcji kratek trawnikowych. Nabywcami produkowanych przez Spółkę towarów są w głównej mierze podmioty z Europy Zachodniej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka korzysta z usług doradczych, m. Usługi doradcze częściowo wykonywane są na terytorium Polski, tj.

Artykuł 12ustęp 2 Konwencji Należności licencyjne otrzymuje następujące brzmienie: "2. Do Artykułu 12 Konwencji Należności licencyjne dodaje się następujący ustęp 2a: "2a. Bez względu na postanowienia ustępu 2, należności licencyjne Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych jest spółką nie będąca spółką osobową powiązaną ze spółką wypłacającą należności licencyjne.

Artykuł 12ustęp 3 Konwencji Należności licencyjne otrzymuje następujące brzmienie: "3. Określenie "należności licencyjne" użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane za użytkowanie lub prawo do użytkowania każdego prawa autorskiego, w tym prawa do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami do kin, każdego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego albo za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, albo za udostępnienie informacji związanej ze zdobytymi doświadczeniami w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

Artykuł 12ustęp 5 Konwencji Należności licencyjne otrzymuje następujące brzmienie: "5. Uważa się, że należności licencyjne powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli osoba je wypłacająca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie. Jeżeli jednak osoba wypłacająca należności licencyjne, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z działalnością której powstało zobowiązanie, z tytułu którego są wypłacane należności licencyjne i zapłata tych należności licencyjnych jest pokrywana przez ten zakład lub stałą placówkę, to uważa się, że takie należności licencyjne powstają w tym Państwie, w którym położony jest zakład lub stała placówka.

Artykuł VI 1. Do Artykułu 13 Konwencji Zyski ze sprzedaży majątku dodaje się następujący ustęp 3a: "3a. Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z tytułu przeniesienia własności akcji udziałów w spółce, której aktywa majątkowe składają w więcej niż 50 procentach bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego, położonego w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Załóż konto, by w pełni korzystać z bezpłatnego wsparcia w prowadzeniu firmy

Artykuł 13ustęp 4 Konwencji Zyski ze sprzedaży majątku otrzymuje następujące brzmienie: "4. Zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach 1,2,3 i 3a podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Artykuł VII Artykuł 15 Konwencji, ustęp 2, litera a Praca najemna otrzymuje następujące brzmienie: "a odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, oraz". Artykuł VIII 1. Artykuł 23ustęp 1, litera b Konwencji Postanowienia o unikaniu podwójnego opodatkowania otrzymuje następujące brzmienie: "b jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 oraz 13 może być opodatkowany w Szwajcarii, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Szwajcarii.

Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód uzyskany w Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria. Artykuł 23ustęp 2, litera a Konwencji Postanowienia o unikaniu podwójnego opodatkowania otrzymuje następujące brzmienie: "a jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Szwajcarii osiąga dochód lub posiada majątek, które zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji mogą być opodatkowane w Polsce, Szwajcaria zwolni, z uwzględnieniem postanowień wymienionych w literze b, taki dochód lub majątek z opodatkowania, z tym że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie został zwolniony od opodatkowania.

Jednakże, takie zwolnienie znajdzie zastosowanie do zysków określonych w Artykule 13 ustęp 3a tylko w przypadku wykazania faktycznego opodatkowania takich zysków w Polsce. Do Artykułu 23ustęp 2 Konwencji Postanowienia o unikaniu podwójnego opodatkowania dodaje się następującą literę c: "c Spółkaktóra ma siedzibę w Szwajcarii i która uzyskuje dywidendy ze spółki, która ma siedzibę w Polsce będzie uprawniona, na potrzeby podatku szwajcarskiego od takich dywidend, do takiego samego zwolnienia które byłoby jej przyznane w przypadku gdyby spółka wypłacająca dywidendy posiadała siedzibę w Szwajcarii.

Account Options

Do Artykułu 25 Konwencji Procedura wzajemnego porozumiewania się dodaje się następujący ustęp 5: "5. W przypadku gdy, a zgodnie z ustępem 1, dana osoba przedstawiła sprawę właściwej władzy Umawiającego się Państwa na tej podstawie, iż działania jednego lub obu Umawiających się Państw spowodowały jej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej Konwencji, oraz b gdy właściwe władze nie są w stanie osiągnąć porozumienia w celu rozstrzygnięcia sprawy zgodnie z ustępem 2 w ciągu trzech lat od zaprezentowania sprawy właściwej władzy drugiego Umawiającego się Państwa, wszelkie nierozwiązane kwestie dotyczące sprawy zostaną przekazane do arbitrażu, o ile ta osoba złoży taki wniosek.

Przedmiotowe nierozstrzygnięte kwestie nie zostaną jednakże przekazane do arbitrażu jeżeli w danej sprawie zostało już wydane orzeczenie sądu lub sądu administracyjnego któregokolwiek z Umawiających się Państw.

Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria Mozliwosci handlu dla zabawy

O ile dana osoba, której sprawa bezpośrednio dotyczy nie zaneguje wzajemnego porozumienia które wdraża decyzję arbitrażową, ta decyzja będzie wiążąca dla obu Umawiających się Państw i zostanie wprowadzona w życie niezależnie od terminów przewidzianych w tych Państwach. Właściwe władze Umawiających się Państw ustalą w drodze wzajemnego porozumienia sposób Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria udostepniania Podatek Szwajcaria niniejszego ustępu.

Umawiające się Państwa mogą udostępnić komisji arbitrażowej, utworzonej na podstawie przepisów niniejszego ustępu, takie informacje, które są niezbędne do przeprowadzenia procedury arbitrażowej. Członkowie komisji arbitrażowej Przeglad obrachunkowych opcji binarnych w odniesieniu do informacji tak udostępnionych ograniczeniom dotyczącym ujawniania informacji opisanym w Artykule 25 a ustęp 2.

Właściwe władze Umawiających się Państw będą wymieniały takie informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla stosowania postanowień niniejszej Konwencji albo dla wykonywania lub wdrażania wewnętrznego ustawodawstwa Umawiających się Państw dotyczącego podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę, nakładanych przez Umawiające się Państwa lub ich jednostki terytorialne albo organy lokalne w zakresie, w jakim opodatkowanie to nie jest sprzeczne z niniejszą Konwencją.

Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria informacji nie jest ograniczona postanowieniami Artykułów 1 i 2. Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiające się Państwo zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu będą stanowiły tajemnicę na takiej samej zasadzie, jak informacje uzyskane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym tego Państwa i będą mogły być ujawnione jedynie osobom lub organom w tym sądom i organom administracyjnym zajmującym się wymiarem lub poborem, egzekucją lub ściganiem albo rozpatrywaniem odwołań w zakresie podatków objętych ustępem 1 niniejszego artykułu, lub sprawowaniem nad nimi nadzoru.

Takie osoby lub organy będą wykorzystywać informacje wyłącznie w takich celach. Mogą one ujawniać te informacje w jawnym postępowaniu sądowym lub w postanowieniach sądowych. Niezależnie od powyższego, informacje uzyskane przez Umawiające się Państwo mogą być wykorzystywane Handel altkoins Bitcointalk. innych celów, jeżeli zgodnie z prawem obydwu Państw, informacje te mogą być wykorzystane w tych innych celach i właściwy organ Państwa udzielającego informacji wyraził na to zgodę.

Budowa, montaż lub instalacja stanowi zakład tylko wtedy, gdy okres ich prowadzenia trwa dłużej niż dwanaście miesięcy. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 6, działa w imieniu przedsiębiorstwa i osoba ta posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa, i pełnomocnictwo to w tym Państwie zwykle wykonuje, uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada zakład w tym Państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności wymienionych w ustępie 4 i są takimi rodzajami działalności, które - gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki - nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień niniejszego ustępu. Nie będzie się uważać, że przedsiębiorstwo posiada zakład w jednym z Umawiających się Państw tylko z tego powodu, że wykonuje ono tam czynności przez maklera, generalnego przedstawiciela handlowego albo każdego innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem że te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności. Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie przez posiadany tam zakład albo w inny sposóbnie wystarcza, aby jakąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki.

Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie mogą być w żadnym przypadku interpretowane jako zobowiązujące Umawiające się Państwo do: a stosowania środków administracyjnych, które są sprzeczne z ustawodawstwem lub Pomysly na bezplatne opcje administracyjną tego lub drugiego Umawiającego się Państwa; b udzielania informacji, których uzyskanie nie byłoby Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria na podstawie własnego ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej tego lub drugiego Umawiającego się Państwa; c udzielania informacji, które ujawniłyby tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową, gdzie inwestuja pieniadze lub zawodową albo działalność handlową lub informacji, których udzielanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym ordre public.

Jeżeli Umawiające się Państwo występuje o informację zgodnie z niniejszym artykułem, drugie Umawiające się Państwo użyje środków służących zbieraniu informacji aby ją uzyskać nawet jeżeli to drugie Państwo nie potrzebuje tej informacji dla własnych celów podatkowych. Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim podlega ograniczeniom, o których mowa Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria ustępie 3 niniejszego artykułu, lecz w żadnym przypadku takie ograniczenia nie mogą być rozumiane jako zezwalające Umawiającemu się Państwu na odmowę dostarczenia informacji jedynie dlatego, że Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria ma ono wewnętrznego interesu w odniesieniu do takiej informacji.

Postanowienia ustępu 3 niniejszego artykułu w żadnym przypadku nie będą interpretowane jako zezwalające Analiza techniczna systemu handlowego się Państwu na odmowę dostarczenia informacji wyłącznie z takiego powodu, że informacja jest w posiadaniu banku, innej instytucji finansowej, przedstawiciela, agenta Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria powiernika albo dotyczy relacji właścicielskich w danym podmiocie.

Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria Udostepnij wykres wyboru

Aby otrzymać takie informacje, organy podatkowe Umawiającego się Państwa do którego skierowano zapytanie będą posiadały uprawnienia do egzekwowania ujawnienia informacji objętych tym ustępem, niezależnie od postanowień ustępu 3 lub wszelkich odmiennych przepisów w ich prawie wewnętrznym. Ustęp 3 Protokołu do Konwencji zostaje skreślony. Następujący nowy ustęp 3 zostaje dodany do Protokołu do Konwencji : "3.

Następujący nowy ustęp 4 zostaje dodany do Protokołu do Konwencji : "4. Następujący nowy ustęp 5 zostaje dodany do Protokołu do Konwencji : "5. Do Artykułów 18 i 19 Rozumie się, iż termin " emerytura" użyty odpowiednio w artykułach 18 i 19, nie obejmuje wyłącznie płatności okresowych, ale obejmuje również płatności ryczałtowe. Następujący nowy ustęp 6 zostaje dodany do Protokołu do Konwencji : "6.

  • Zeznanie podatkowe z dochodu za granicą Porada powstała w ramach działalności non-profit Fundacji Akademia Liderów.
  • Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Szwajcarią - qaro.pl
  • IQ Wybor Profi Tradler
  • Ray of walut waluty Day

Do Artykułu 25 a a Rozumie się, iż informacja będzie żądana przez Państwo wnioskujące wyłącznie w przypadku gdy wykorzystało ono wszelkie zwykłe źródła informacji dostępne w ramach wewnętrznych procedur.

O ile niniejszy ustęp zawiera istotne wymogi Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria, których zamierzeniem jest zapewnienie, iż nie będą prowadzone działania mające na celu wyłącznie gromadzenie informacji tzw.

Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria Roznica kredytowa opcji binarnej

Ponadto rozumie się, iż niniejszy przepis ma na celu zagwarantowanie podatnikowi sprawiedliwego postępowania a nie uniemożliwianie i niezasadne opóźnianie procesu wymiany informacji. Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez ich odpowiednie Rządy, podpisali niniejszy Protokół. Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Warszawie dnia Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria kwietnia roku, każdy w języku Opcje udostepniania Podatek Szwajcaria, niemieckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności przy interpretacji pomiędzy tekstem polskim a niemieckim rozstrzygający jest tekst angielski. Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: - został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawarte, - jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, - będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 5 stycznia r. XI ust.

Artykuł II Artykuł 4ustęp 1 Konwencji Miejsce zamieszkania dla celów podatkowychotrzymuje następujące brzmienie: "1. W rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która według ustawodawstwa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo oraz każdą jednostkę jego podziału terytorialnego lub organ władzy lokalnej.

Przejdź do jednostki.