Comptabiilisation des Opcje akcji EN MSSF,

Certaines transactions intra-groupe impliquent des accords de remboursement au titre desquels l'une des entités du groupe doit payer une autre entité du groupe pour la fourniture de paiements fondés sur des actions aux fournisseurs de biens ou de services. L'entité doit évaluer les biens ou les services non identifiables reçus ou à recevoir comme étant la différence entre la juste valeur du paiement fondé sur des actions et la juste valeur des biens ou services identifiables reçus ou à recevoir. Zarejestruj się, żeby zobaczyć więcej przykładów To proste i darmowe Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

B47 W przypadku transakcji płatności w formie akcji między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej napotyka się cztery zasadnicze kwestie.

Comptabiilisation des Opcje akcji EN MSSF

B47 Quatre questions se posent couramment en ce qui concerne les paiements fondés sur des actions entre entités d'un groupe. Toutefois, si l'accord de paiement fondé sur des actions comportait des éléments de passif, l'entité doit réévaluer la juste valeur du passif à la date de l'annulation ou du règlement.

Comptabiilisation des Opcje akcji EN MSSF

Jednostka wycenia niemożliwe do zidentyfikowania dobra lub usługi, które otrzymała lub otrzymajako różnicę między wartością godziwą płatności w formie akcji a wartością godziwą wszelkich możliwych do zidentyfikowania dóbr lub usług, które zostały lub zostaną otrzymane. L'entité doit évaluer les biens ou les services non identifiables reçus ou à recevoir comme étant la différence entre la juste valeur du paiement fondé sur des actions et la juste valeur des biens ou services identifiables reçus ou à recevoir.

Comptabiilisation des Opcje akcji EN MSSF

Niniejszy standard powinien być stosowany przez pracodawców w rachunkowości wszystkich świadczeń pracowniczych z wyjątkiem świadczeń, do których stosują się przepisy MSSF 2 Płatności w formie akcji.

La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation, par l'employeur, de tous les avantages du personnel, sauf ceux auxquels s'applique IFRS 2 Paiement fondé sur des actions. Wymianę opcji na udziały akcje lub inne nagrody w postaci płatności w formie udziałów akcji w związku z połączeniem jednostek rozlicza się jako modyfikację nagród w postaci płatności w formie udziałów akcji zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie akcji. Les échanges d'options sur actions ou d'autres droits à un paiement fondé sur des actions dans le cadre d'un regroupement d'entreprises sont comptabilisés comme des modifications de droits à un paiement fondé sur des actions selon IFRS 2 Paiement fondé sur des actions.

Comptabiilisation des Opcje akcji EN MSSF

Jednostka stosuje niniejsze zmiany w odniesieniu do wszystkich płatności w formie akcji objętych zakresem MSSF 2 przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za roczne okresy obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia r.

Une entité doit appliquer ces amendements à tous les paiements fondés sur des actions entrant dans le champ d'application de IFRS 2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier Warunki, które określają, czy jednostka otrzyma usługi, które uprawnią kontrahenta w tym pracownika do otrzymania środków pieniężnych, innych aktywów lub instrumentów kapitałowych jednostki, w ramach umowy dotyczącej płatności w formie akcji.

Linguee Apps

Koncesjobiorca ujmuje i ustala wysokość przychodów z wykonanych przez siebie usług zgodnie z MSSF Cependant, les deux types de contrepartie sont classés comme des actifs sur contrat selon IFRS 15 au cours de la période de construction ou d'amélioration.

Jednakże obydwa rodzaje wynagrodzenia klasyfikowane są jako składniki aktywów z tytułu umowy w trakcie budowy lub modernizacji zgodnie z MSSF Par la suite, le passif est évalué selon IFRS 9.

Comptabiilisation des Opcje akcji EN MSSF

Powstałe zobowiązanie finansowe wycenia się dalej zgodnie z MSSF 9. Des ajustements sont effectués pour les variations importantes des cours de change jusqu'à la date de l'état de situation financière de l'entité présentant ses états financiers, selon IFRS Dokonuje się korekt z tytułu istotnych zmian kursów wymiany do dnia bilansowego jednostki sporządzającej sprawozdanie zgodnie z MSSF Selon IFRS 7, l'entité doit fournir dans les notes annexes aux états financiers des informations qualitatives sur la méthode utilisée pour procéder à la détermination.

Zgodnie z MSSF 7 wymaga się, aby w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego jednostka ujawniała informacje jakościowe odnoszące się do jej metodyki dokonywania takiego ustalenia.

Les travaux de paie; les charges de personnel (séance 20.0) #Comptabilité_générale_1

Si une entité d'investissement est tenue, selon IFRS 10, d'appliquer l'exception à la consolidation et de comptabiliser ses participations dans des filiales à la juste valeur par le biais du résultat plutôt que de les consolider, elle doit l'indiquer. Jednostka inwestycyjna, która zgodnie z MSSF 10 musi stosować wyjątek w zakresie konsolidacji i zamiast tego musi ujmować swoje inwestycje w jednostce zależnej według wartości godziwej przez wynik finansowy, ujawnia ten fakt.

La juste valeur des intérêts conservés doit être considérée comme leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale en tant qu'actif financier selon IFRS 9.

  • Droits de paiement fondé sur des actions W przypadku transakcji, w których dokonywane są płatności w formie akcji na rzecz stron innych niż pracownicy, MSSF 2 przewiduje możliwe do odrzucenia założenie, że można wiarygodnie oszacować wartość godziwą otrzymanych dóbr lub usług.
  • Opcje binarne do nauczania
  • Cette disposition ne s'applique pas aux contrats comptabilisés selon IFRS 9.

Wartość godziwą zatrzymanych udziałów uznaje się jako wartość godziwą w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów finansowych zgodnie z MSSF 9. Le montant dû par le concédant, ou sur ses instructions, est comptabilisé selon IFRS 9 comme étant évalué: Kwota należna od lub na polecenie koncesjodawcy jest rozliczana zgodnie z MSSF 9 jako wyceniana w: la nouvelle classe d'évaluation et la nouvelle valeur comptable déterminées selon IFRS 9; nową kategorię wyceny oraz wartość bilansową określoną zgodnie z MSSF 9; la désignation d'un instrument dérivé en tant qu'instrument de couverture selon IFRS 9; et wyznaczenia instrumentu pochodnego jako instrument zabezpieczający zgodnie z MSSF 9; oraz Les échanges d'options sur actions ou d'autres droits à un paiement fondé sur des actions dans le cadre d'un regroupement d'entreprises sont comptabilisés comme des modifications de droits à un paiement fondé sur des actions selon IFRS 2 Paiement fondé sur des actions.

Comptabiilisation des Opcje akcji EN MSSF