Opcje udostepniania CPG Transakcje. Polityka prywatności

Nasza strona może zawierać funkcje społecznościowe lub służące do pozyskiwania leadów, takie jak przyciski i widżety serwisów Facebook lub Twitter, np. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgodny na zmodyfikowaną wersję niniejszej Umowy lub któregokolwiek z jej warunków, użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania dalszego korzystania z Serwisu. Ustępy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oraz 14 niniejszej Umowy pozostają w mocy po jej rozwiązaniu. Okres przechowywania może się zatem różnić w zależności od naszych relacji z Państwem. FourKites może dokonać cesji jej praw do Serwisu lub Zawartości na rzecz osoby trzeciej według swojego wyłącznego uznania, pod warunkiem, że taka osoba trzecia przejmie obowiązki FourKites wobec użytkownika wynikające z niniejszej Umowy.

W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.

Opcje udostepniania CPG Transakcje

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: a. Informacje o adresie IP. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.

CPGROUP - notowania spółki

Nasi pracownicy mogą korzystać z urządzeń osobistych w celu uzyskania dostępu do naszych systemów zawierających dane osobowe, w związku z czym dane osobowe mogą być przekazywane za pośrednictwem lub do usługodawców, którzy na Opcje udostepniania CPG Transakcje zawierają umowy z naszymi pracownikami w zakresie danych komórkowych. Możemy mieć obowiązek udostępnienia Państwa danych osobowych, aby wywiązać się z postanowienia sądu, przepisów lub procesu prawnego, w tym udzielać odpowiedzi na wnioski ze strony organów rządowych i nadzorujących.

Ujawnienie danych może być również wymagane w sytuacjach, gdy mamy podstawy, aby uważać, że musimy ujawnić dane w celu identyfikacji, kontaktu lub wystąpienia na drogę sądową, aby egzekwować prawa Firmy, w tym wytoczenia powództwa przeciwko Państwu lub stronie trzeciej z związku z niedokonaniem płatności lub naruszeniem postanowień jakiejkolwiek zawartej z nami umowy. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w celu ochrony bezpieczeństwa Firmy, naszych klientów lub innych osób, lub aby zapobiegać uszkodzeniu lub zakłóceniu praw i własności Firmy, innych podmiotów przetwarzających albo kogokolwiek innego, kto mógłby ponieść straty w wyniku takich działań.

Opcje udostepniania CPG Transakcje

Akceptując niniejsze Zasady, wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na przekazywanie Państwa danych osobowych do innych krajów. Jak stwierdzono powyżej, zawsze, gdy przekazujemy dane osobowe między krajami, podejmujemy wymagane prawnie kroki, aby zagwarantować zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń chroniących Państwa dane osobowe oraz zapewniających, że dane te będą traktowane w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami.

Jeśli znajdują się Państwo w EOG lub w Wielkiej Brytanii, mogą Państwo poprosić o dostarczenie kopii informacji o zabezpieczeniach, które wdrożyliśmy w celu ochrony Państwa praw dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności w takich okolicznościach, wysyłając wiadomość e-mail na podany poniżej adres.

BEZPIECZEŃSTWO Firma wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, nieupoważnionym dostępem, zniszczeniem, niewłaściwym użytkowaniem, modyfikacją lub ujawnieniem. Okres przechowywania może się zatem różnić w zależności od naszych relacji z Państwem. Na przykład jeśli dokonali Państwo u nas zakupu, zachowamy dokumentację tej transakcji na okres niezbędny do wystawiania faktur oraz realizacji czynności podatkowych i gwarancyjnych.

Możemy również przechowywać zapisy naszej korespondencji z Państwem np. Gdy nie będziemy już potrzebowali Państwa danych osobowych, usuniemy je. Należy pamiętać, że gdy zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas treści marketingowych, zachowamy Państwa adresy e-mail, aby zagwarantować, że nie będziemy już do Państwa wysyłać takich e-maili. Jeśli chcą Państwo: poprosić o dostarczenie kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, lub poprosić o korektę, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o przesłanie pisemnego wniosku na adres e-mail dataprotection cpg-europe.

Niedokładne lub niepełne informacje mogą wpływać na naszą możliwość świadczenia Państwu odpowiednich usług.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG CARRIERLINK

Prosimy informować nas o wszelkich zmianach w Państwa danych osobowych, których wprowadzenie może być niezbędne, za pomocą naszego formularza kontaktowego. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że pewne informacje zamieszczane w Serwisie mogą być niedokładne.

Użytkownik zgadza się, że FourKites nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu szkód i kosztów wszelkiego rodzaju wynikających lub związanych ze stosunkiem zainicjowanym lub informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu.

Udostępnianie plików za pomocą google drive

W żadnym wypadku FourKites nie ponosi odpowiedzialności za materiały ani bazy danych należące do osób trzecich ani ich zawartość, w tym za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z błędu lub awarii związanej z taką bazą danych. Ponadto i bez uszczerbku dla powyższych postanowień, FourKites wyłącza wszelkie gwarancje w zakresie dokładności map, warunków drogowych, wskazówek dojazdu oraz wyznaczonych tras, prezentowanych lub wyświetlanych w Serwisie lub przez Serwis.

Na przykład, na mapie mogą nie być uwzględnione Opcje udostepniania CPG Transakcje drogi. Przejęcie odpowiedzialności Użytkownik zgadza przejąć odpowiedzialność i pokryć koszty poniesione przez FourKites, jej podmioty powiązane oraz odpowiednio ich dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników, kontrahentów, agentów, przedstawicieli, następców prawnych i cesjonariuszy poniesione z tytułu wszelkich strat, szkód, obowiązków, nieprawidłowości, roszczeń, powództw, wyroków, ugód, odsetek, wyroków sądów arbitrażowych, kar, grzywien, Opcje udostepniania CPG Transakcje lub wydatków wszelkiego rodzaju, w tym rozsądnych kosztów obsługi prawnej, wynikających lub związanych z a korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez użytkownika, w tym w szczególności związanych z Treściami Użytkownika zamieszczanymi lub udostępnianymi przez użytkownika w Serwisie, oraz b naruszeniem niniejszej Umowy przez użytkownika.

Modyfikacje Serwisu FourKites może, w całości lub w części, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia, dokonywać modyfikacji, adaptacji lub zmiany elementów Serwisu, interfejsu użytkownika oraz wyglądu, zakresu i dostępności treści w Serwisie oraz wszelkich innych aspektów dotyczących Serwisu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wniesienia roszczeń, reklamacji ani żądań w stosunku do FourKites z tytułu wprowadzenia takich zmian lub awarii związanych z takimi zmianami.

Zmiana niniejszej Umowy FourKites może co pewien czas zmieniać niniejszą Umowę. Wszelkie mało istotne zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu i mają zastosowanie do wszelkiego dostępu oraz korzystania z Serwisu po ich opublikowaniu.

Opcje udostepniania CPG Transakcje

W przypadku istotnych aktualizacji niniejszej Umowy, które mogłyby mieć negatywny wpływ na prawa użytkownika albo rozszerzać obowiązki użytkownika wynikające z niniejszej Umowy, odpowiednie powiadomienie zostanie zamieszczone w Aplikacji CarrierLink.

Użytkownik zobowiązany jest do okresowego przeglądu niniejszej Umowy w celu ustalenia, czy wprowadzono do niej jakiekolwiek zmiany. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian do niniejszej Umowy oznacza zgodę użytkownika na niniejszą Umowę w takiej zmienionej wersji.

Opcje udostepniania CPG Transakcje

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgodny na zmodyfikowaną wersję niniejszej Umowy lub któregokolwiek z jej warunków, użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania dalszego korzystania z Serwisu. Użytkownik powinien regularnie odwiedzać stronę zawierającą niniejszą Umowę w celu zapewnienia, że znane mu są jej warunki obowiązujące w danym czasie.

Postanowienia ogólne Niniejsze Warunki Świadczenia Usług CarrierLink wraz z politykami i zasadami, które stanowią integralną część niniejszej Umowy, tj.

Opcje udostepniania CPG Transakcje

Niewykonanie lub zwłoka w wykonaniu przez którąkolwiek ze stron prawa lub uprawnienia wynikającego z niniejszej Umowy nie Opcje udostepniania CPG Transakcje uważana za zrzeczenie się takiego prawa lub uprawnienia, a ponadto jednorazowe lub częściowe wykonanie prawa lub uprawnienia wynikającego z niniejszej Umowy nie wyłącza dalszego wykonywania tego ani innych praw wynikających z niniejszej Umowy.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest niezgodne z prawem lub niewykonalne zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, pozostała część tego postanowienia zostanie zmieniona w celu uzyskania skutku możliwie zbliżonego do skutku pierwotnego warunku, a wszelkie pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełni w mocy. Prawo i sądy właściwe; ograniczenia Niniejsza Umowa podlega prawu Stanu Illinois, bez odwołania się do norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach.

Wszelkie spory, roszczenia lub wątpliwości wynikające lub związane lub dotyczące niniejszej Umowy oraz Serwisu, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego w Hrabstwie Cook w Stanie Illinois.

Wszelkie roszczenia przeciwko FourKites wynikające lub związane z Serwisem winny zostać wniesione w terminie jednego roku od daty powzięcia przez użytkownika wiedzy o podstawach do wniesienia takich roszczeń. Niewniesienie powództwa w wyżej wymienionym terminie spowoduje nieodwracalny upływ okresu przedawnienia podstaw do wniesienia powództwa i będzie stanowić całkowite i ostateczne zrzeczenie się przez użytkownika prawa do wniesienia powództwa.

Cesja Użytkownik nie może przenieść swoich praw do Serwisu lub do Zawartości bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. FourKites może dokonać cesji jej praw do Serwisu lub Zawartości na rzecz osoby trzeciej według swojego wyłącznego uznania, pod warunkiem, że taka osoba trzecia przejmie obowiązki FourKites wobec użytkownika wynikające z niniejszej Umowy.

Stosunek łączący strony Niniejsza Umowa oraz korzystanie przez użytkownika z Serwisu, w tym przesyłanie Danych Użytkownika oraz Treści Użytkownika do Serwisu, nie tworzą ani nie powinny być interpretowane jako tworzące jakikolwiek stosunek prawny, stosunek partnerstwa, joint venture, stosunek pracy, stosunek agencyjny, stosunek franszyzy, ani jakikolwiek inny stosunek pomiędzy stronami niniejszej Umowy.

Uzyskanie dostępu oraz korzystanie przez Użytkownika z Serwisu mają na celu zapewnienie rozrywki oraz korzyści na rzecz klientów naszej Platformy. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook.

Opcje udostepniania CPG Transakcje

Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania.

Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc.

Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.