Oplata za transakcje opcjonalne. Masz wątpliwości dotyczące opłat za subskrypcję Ariba? Możemy to wyjaśnić.

Wznowić normalne działanie Systemów krytycznych dopiero wtedy, gdy Użytkownik upewni się, jak doszło do Naruszenia bezpieczeństwa danych, i podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu wyeliminowania luk, które umożliwiły takie Naruszenie bezpieczeństwa danych lub które mogłyby umożliwić inne Naruszenia bezpieczeństwa danych; Zgłosić naruszenie bezpieczeństwa danych organom ścigania, współpracować przy każdym prowadzonym dochodzeniu, a także podjąć współpracę, na życzenie organów, w celu zidentyfikowania i zatrzymania sprawcy Naruszenia bezpieczeństwa danych. Firma PayPal może również anulować i ponownie wydać kody, jeśli ma powód, by sądzić, że ich bezpieczeństwo zostało naruszone, po powiadomieniu Użytkownika z odpowiednim możliwym wyprzedzeniem. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z tymi materiałami pozostają własnością firmy PayPal lub odpowiedniego Centrum rozliczeniowego w zależności od przypadku.

Kontrola dostępu.

  1. Opłaty za transakcje odbioru płatności kartami Opłaty za otrzymywanie płatności na konto PayPal Użytkownika, wymienione w Umowie z Użytkownikiem, mają zastosowanie w odniesieniu do każdej płatności otrzymanej przez Użytkownika i dokonanej za pomocą karty za pośrednictwem Usług płatności kartą online.
  2. Jeśli prowadzisz transakcje używając Ariba Network, mogą zostać naliczone dla Ciebie opłaty zależne od wolumenu.

Systemy krytyczne Użytkownika muszą ograniczać dostęp do Danych kart i wszystkich innych danych osobowych lub ważnych danych jedynie do zaufanych osób w organizacji Użytkownika i żadna taka osoba nie powinna mieć większego dostępu do takich danych, niż jest to konieczne do pełnienia jej roli. Systemy Użytkownika muszą śledzić i rejestrować każdy przypadek uzyskania dostępu, korzystania, modyfikacji i usunięcia Danych kart oraz innych danych osobowych lub ważnych danych, aby Użytkownik mógł zachować ścieżkę audytu wszystkich takich działań.

Użytkownik musi także ograniczyć dostęp do swoich systemów krytycznych i zasobów, od których są one zależne, takich jak sieci, zapory ogniowe i bazy danych.

Oplata za transakcje opcjonalne

Minimalizacja danych. Zgodnie z ogólną zasadą nie należy gromadzić i przechowywać więcej Danych kart ani innych wrażliwych danych, niż jest to potrzebne. Przechowywanie Danych kart i danych osobowych stwarza ryzyko odpowiedzialności.

Może ono być zmniejszone poprzez przyjmowanie i przechowywanie mniejszej ilości danych. Jeśli Użytkownik przechowuje Dane kart, powinien zastanowić się dokładnie nad koniecznością tego działania: Firma PayPal musi zwrócić płatność, która nie ma autoryzacji płatnika; jeśli użytkownik autoryzuje kolejną płatność, zazwyczaj ponownie przekaże Użytkownikowi aktualne Dane karty, zatem może nie być konieczne przechowywanie Danych karty do ich wykorzystania w przyszłości.

Dane kart, których Użytkownik nie ma w posiadaniu, to dane, które nie mogą być ujawnione w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych. Zmiany i testy. Z wyjątkiem sytuacji awaryjnych należy unikać zmieniania Systemów krytycznych bez uprzedniego planowania, testowania i dokumentowania zmian, chyba że zmiana jest rutynowa np. W przypadku poważnych zmian systemowych lub tych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub dostępność Systemów krytycznych, planowane zmiany powinny być przekazane do zatwierdzenia przez kierowników wyższego szczebla, innych niż osoby planujące te zmiany.

Planowane zmiany w systemach produkcyjnych powinny być Oplata za transakcje opcjonalne dopiero po ich dokładnym przetestowaniu w środowisku nieprodukcyjnym.

Wszystkie takie testy należy przeprowadzać pod nadzorem działu zarządzania ryzykiem lub innych osób w firmie szczególnie odpowiedzialnych za jej straty. Użytkownik musi przeprowadzić audyt działań i bezpieczeństwa swoich Systemów krytycznych przynajmniej raz w roku.

Umowa Dotycząca Usług Płatności Online Kartą | PayPal PL

Audyt systemów musi być przeprowadzony niezależnie od audytu finansowego. Podczas przeprowadzania audytu Systemów krytycznych należy korzystać z pomocy zaufanych i niezależnych ekspertów. Jeśli rolę audytorów pełnią pracownicy firmy, należy zapewnić ich niezależność, chroniąc ich zatrudnienie przed działaniami odwetowymi i oddzielając ich od pracy w zakresie zarządzania, obsługi, modyfikowania i testowania Systemów Oplata za transakcje opcjonalne.

Outsourcing i kontrola organizacyjna. Należy upewnić się, że wszystkie osoby, które mają dostęp do Systemów krytycznych lub które projektują, Kanadyjskie opcje akcji Cytaty, obsługują, konserwują, zmieniają, testują i audytują Systemy krytyczne, przestrzegają niniejszej Umowy i standardów PCI DSS.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie takiej zgodności, nawet jeśli te osoby nie są pracownikami Użytkownika. Postępowanie w przypadku Naruszenia bezpieczeństwa danych Naruszenie bezpieczeństwa danych. Jeśli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych, Użytkownik zgadza się wykonać wszystkie następujące czynności: Podjąć wszelkie możliwe działania, aby powstrzymać Naruszenie bezpieczeństwa danych i złagodzić ich konsekwencje natychmiast po wykryciu naruszenia.

Powiadomić firmę PayPal jak najszybciej po wykryciu Naruszenia bezpieczeństwa danych, kontaktując się ze swoim opiekunem konta jeśli jest on przypisany do Użytkownika lub kontaktując się Działem Obsługi Klienta firmy PayPal szczegółowe informacje na temat sposobu kontaktowania się znajdują się na stronie Kontakt z nami. Jeśli Użytkownik nie może jednocześnie wykonać czynności a i powiadomić firmy PayPal, najpierw należy wykonać czynności aa następnie powiadomić firmę PayPal.

Powiadomić wszystkich Wspólnych klientów, których Dane kart zostały ujawnione lub które prawdopodobnie zostały ujawnione, aby mogli podjąć kroki w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu Danych kart. Ponadto Użytkownik zgadza się wysłać takie powiadomienie natychmiast po wykonaniu czynności a i b opisanych powyżej, powiadomić firmę PayPal po wysłaniu takiego powiadomienia oraz przedstawić listę Wspólnych klientów, którzy zostali powiadomieni.

Jeśli Użytkownik nie wykona tego kroku niezwłocznie po Naruszeniu bezpieczeństwa danych, firma PayPal może powiadomić o nim Wspólnych klientów i zidentyfikuje Wspólnych klientów, którzy płacili Użytkownikowi kartą, na podstawie historii konta PayPal Użytkownika. Poprosić, na żądanie firmy PayPal, niezależnego audytora zewnętrznego, zatwierdzonego przez firmę PayPal, o przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa Systemów krytycznych i wydanie raportu. Użytkownik zgadza się wykonać opisane w tym punkcie żądanie firmy PayPal na własny koszt.

Użytkownik musi dostarczyć kopię raportu biegłego audytora firmie PayPal, a firma PayPal może dostarczyć kopie tego raportu bankom w tym między innymi Centrom rozliczeniowym i Stowarzyszeniom kart płatniczych zajmującym się przetwarzaniem Oplata za transakcje opcjonalne kartami na rzecz firmy PayPal. Jeśli Użytkownik nie zainicjuje audytu bezpieczeństwa w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania od firmy PayPal, firma PayPal może przeprowadzić lub zlecić taki audyt na koszt Użytkownika.

Zobacz także Uzupełnienie 1 dotyczące audytu. Współpracować z formą PayPal i postępować zgodnie ze wszelkimi uzasadnionymi instrukcjami firmy PayPal, aby uniknąć skutków Naruszenia bezpieczeństwa danych lub je złagodzić, ulepszyć swoje Systemy krytyczne, tak aby spełniały wymagania niniejszej Umowy, oraz zapobiegać przyszłym Naruszeniom bezpieczeństwa danych.

Firma PayPal nie Oplata za transakcje opcjonalne jednak wymagać od Użytkownika więcej, niż wymaga niniejsza Umowa, chyba że dodatkowe środki są uzasadnione w świetle wystąpienia ryzyka dla Wspólnych klientów i najlepszych praktyk sprzedaży detalicznej online.

Wznowić normalne działanie Systemów krytycznych dopiero wtedy, gdy Użytkownik upewni się, jak doszło do Naruszenia bezpieczeństwa danych, i podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu wyeliminowania luk, które umożliwiły takie Naruszenie bezpieczeństwa danych lub które mogłyby umożliwić inne Naruszenia bezpieczeństwa danych; Zgłosić naruszenie bezpieczeństwa danych organom ścigania, współpracować przy każdym prowadzonym dochodzeniu, a także podjąć współpracę, na życzenie organów, w celu zidentyfikowania i zatrzymania sprawcy Naruszenia bezpieczeństwa danych.

Zaniechać wykorzystywania Danych kart, które zostały ujawnione lub zmodyfikowane w wyniku Naruszenia bezpieczeństwa danych. Niniejszy punkt nie uniemożliwia jednak ponownego uzyskiwania i korzystania z Danych kart uzyskanych od Wspólnych klientów, których dotyczy Naruszenie bezpieczeństwa danych, po usunięciu luk w systemach krytycznych zgodnie z punktem f powyżej.

Ochrona danych Aby zapoznać się z warunkami ochrony danych, należy przejść do Uzupełnienia 2. Tę stronę celowo pozostawiono pustą. O ile Użytkownik nie otrzyma i nie zarejestruje wyraźnej zgody posiadacza karty, nie może przechowywać, śledzić, monitorować ani przechowywać żadnych Danych karty. Użytkownik musi całkowicie i bezpiecznie zniszczyć wszystkie Dane kart, które zatrzymuje lub przechowuje w ciągu 24 godzin po otrzymaniu od wystawcy decyzji autoryzacyjnej dotyczącej tych Danych kart.

Jeśli za zgodą posiadacza karty Użytkownik zatrzyma na krótko Dane karty, może to zrobić tylko w takim zakresie, w jakim Dane karty są niezbędne do przetwarzania transakcji płatniczych za zgodą posiadacza karty. Zabrania się przekazywania i ujawniania zatrzymanych Danych kart wszelkim osobom, nawet w ramach sprzedaży działalności.

Ponadto, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień, zabrania się przechowywania i ujawniania danych weryfikacyjnych i identyfikacyjnych karty wydrukowanych na pasku podpisu na odwrocie karty tj. Numeru CVV2nawet za zgodą posiadacza karty. Dane kart, których nie wolno przechowywać. Bez naruszania postanowień bezpośrednio poprzedzającego punktu, Użytkownik zgadza się nie przechowywać żadnych osobistych danych identyfikacyjnych PINDanych systemu weryfikacji adresów, Numerów CVV2 ani danych uzyskanych z paska magnetycznego lub innej cyfrowej pamięci na karcie chyba że dane te są również wydrukowane lub wytłoczone z przodu karty żadnego posiadacza karty.

Jaka jest opłata za transakcję? - Netia

Stowarzyszenia kart płatniczych mogą nakładać grzywny za naruszenie tego punktu, który odzwierciedla przyjęte przez nie zasady. Wykorzystanie Danych kart przez handlowców.

Oplata za transakcje opcjonalne

Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać ani nie ujawniać Danych kart, z wyjątkiem do celów uzyskania autoryzacji od wystawcy karty, wykonania i rozliczenia Transakcji kartą, w związku z którą Dane karty zostały przekazane lub rozstrzygania sporów dotyczących obciążenia zwrotnego lub cofnięcia, lub podobnych problemów dotyczących Transakcji kartami.

Zgodnie z prawem bankowym firma PayPal jest zobowiązana do zwrotu płatności, które nie Oplata za transakcje opcjonalne autoryzacji płatnika, zatem korzystanie z Danych kart w celu przeprowadzenia Transakcji kartą musi być autoryzowane przez posiadacza karty lub będzie podlegać Cofnięciu. Bezpieczne przechowywanie i usuwanie Danych kart. Użytkownik zgadza się: ustanowić i utrzymywać wystarczające mechanizmy kontroli mające na celu ograniczenie dostępu do wszystkich zapisów zawierających Dane kart; nie sprzedawać ani nie ujawniać podmiotom zewnętrznym żadnych Danych kart ani żadnych informacji uzyskanych w związku z Transakcjami kartą; nie przechowywać Danych kart na papierze ani za pomocą przenośnych cyfrowych urządzeń służących do przechowywania danych, takich jak pamięci USB lub dyski wymienne; nie odtwarzać żadnych podpisów elektronicznych zarejestrowanych przez posiadacza karty, chyba że na specjalne żądanie firmy PayPal; oraz zniszczyć Dane kart poprzez zniszczenie nośnika, na którym są przechowywane, lub przez usunięcie Danych kart lub użycie środków, które sprawią, że Dane kart staną się całkowicie i nieodwracalnie niemożliwe do odczytu i pozbawione znaczenia.

Menu Promocje

Jeśli Użytkownik przenosi swoją działalność, Dane kart i wszelkie posiadane przez Użytkownika informacje o Transakcjach kartą nie mogą być przenoszone zgodnie z zasadami Stowarzyszeń kart płatniczych jako majątek przedsiębiorstwa. W takich przypadkach Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Danych kart i wszelkich danych transakcyjnych firmie PayPal, jeśli firma PayPal tego zażąda. Jeśli firma PayPal nie zażąda takich danych, Użytkownik musi je zniszczyć podczas przenoszenia firmy. Jeśli firma PayPal tego zażąda, Użytkownik zgadza się na przeprowadzenie przez Wykwalifikowanego audytora bezpieczeństwa audytu bezpieczeństwa systemów, mechanizmów kontroli i urządzeń Użytkownika oraz wydanie raportu firmie PayPal i Stowarzyszeniom.

Użytkownik zgadza się na pełną współpracę przy przeprowadzaniu takiego audytu oraz na dostarczanie wszelkich informacji i dostępu do swoich systemów wymaganych przez audytora do przeprowadzenia audytu.

Użytkownik zgadza się również ponieść uzasadnione wydatki związane z tym Oplata za transakcje opcjonalne.

Jeśli pomimo żądania firmy PayPal Użytkownik nie zainicjuje takiego audytu, upoważnia to firmę PayPal do podjęcia takich działań na koszt Handlowca; firma PayPal może także natychmiast zawiesić korzystanie z Produktu przez Użytkownika.

Użytkownik otrzyma kopię raportu z audytu; firma PayPal musi również otrzymać kopię i na żądanie dostarczyć kopię każdemu Centrum rozliczeniowemu lub Stowarzyszeniu kart płatniczych. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Uzupełnieniu, mają znaczenie określone w Umowie.

Oplata za transakcje opcjonalne należące do tej samej rodziny należy interpretować zgodnie z tą definicją. Niniejsze Uzupełnienie składa się z i punktów 1 i 2, które tworzą jego zasadniczą część; ii Załącznika 1; iii Załącznika 2; oraz iv Załącznika 3 wraz z dodatkami. Handlowiec jako administrator danych. W odniesieniu do wszelkich Danych klienta, które mają być przetwarzane przez firmę PayPal w związku z niniejszą Umową, Handlowiec będzie administratorem, a firma PayPal podmiotem przetwarzającym w odniesieniu do takiego przetwarzania.

Handlowiec ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie celów i sposobu przetwarzania Danych klienta. Firma PayPal będzie przetwarzać Dane klienta w imieniu Handlowca i zgodnie z jego pisemnymi instrukcjami.

Strony uzgadniają, że niniejsze Uzupełnienie stanowi kompletną i ostateczną pisemną instrukcję dla firmy PayPal dotyczącą Danych klienta. Wszelkie dodatkowe instrukcje nieujęte w niniejszym Uzupełnieniu w stosownych przypadkach wymagają uprzedniego pisemnego porozumienia pomiędzy firmą PayPal a Handlowcem, w tym uzgodnienia wszelkich dodatkowych opłat należnych firmie PayPal za wykonanie takich dodatkowych instrukcji i ponoszonych przez Handlowca. Handlowiec gwarantuje, że jego instrukcje są Oplata za transakcje opcjonalne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Przepisami o ochronie danych, oraz że przetwarzanie Danych klienta zgodnie z instrukcjami Handlowca nie spowoduje naruszenia przez PayPal Przepisów dotyczących ochrony danych.

Postanowienia tego Punktu podlegają postanowieniom Punktu 2. Handlowiec zleca niniejszym firmie PayPal przetworzenie Danych klienta w następujących celach: 2. W odniesieniu do Danych klienta przetwarzanych przez firmę PayPal na podstawie niniejszej Umowy, PayPal będzie współpracować z Handlowcem w zakresie, w jakim jest to uzasadnione, aby umożliwić Handlowcowi odpowiednie wywiązanie się z obowiązków administratora danych zgodnie z Przepisami o ochronie danych, w tym, bez ograniczeń, w związku z: 2.

Czy ta strona była przydatna?

Firma PayPal będzie przetwarzać Dane klienta zgodnie z określonym czasem trwania, celem, typem i kategoriami osób, których dane dotyczą, jak określono w Załączniku 2 Przetwarzanie Danych klienta. Strony zobowiązują się stale przestrzegać Przepisów o ochronie danych.

W zakresie, w jakim Handlowiec, korzystając z usług PayPal, nie ma możliwości poprawiania, zmieniania, blokowania lub usuwania Danych klienta, zgodnie z wymogami Przepisów o ochronie danych, firma PayPal będzie stosować się do każdego ekonomicznie uzasadnionego żądania Handlowca w celu ułatwienia mu takiego działania w zakresie dopuszczonym przez prawo.

Handlowiec poniesie wszelkie koszty wynikające z udzielenia mu takiej pomocy przez firmę PayPal w zakresie dozwolonym przez prawo.

Menu główne

Firma PayPal, w zakresie dozwolonym przez prawo, niezwłocznie powiadomi Handlowca, jeśli otrzyma od Klienta prośbę o udostępnienie, poprawienie, zmianę lub usunięcie danych osobowych tego Klienta. Handlowiec jest odpowiedzialny za udzielenie odpowiedzi na wszystkie takie żądania.

Jeżeli jest to dozwolone przez prawo, PayPal zapewni Handlowcowi uzasadnioną z handlowego punktu widzenia współpracę i pomoc w zakresie takiego żądania Klienta, a Handlowiec poniesie wszelkie koszty wynikające z udzielenia mu takiej pomocy przez firmę PayPal. Firma PayPal zobowiązuje się okresowo przeprowadzać szkolenia dla swoich pracowników w zakresie obowiązków firmy PayPal określonych w niniejszym Uzupełnieniu, aby zapewnić, że pracownicy firmy PayPal są świadomi tych zobowiązań i ich przestrzegają.

Firma PayPal zapewnia, że dostęp do Danych klienta mogą uzyskiwać tylko ci pracownicy firmy PayPal, którzy świadczą usługi PayPal zgodnie z niniejszą Umową.

Rejestracja podatnika VAT UE | qaro.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Handlowiec wyraźnie zezwala na angażowanie członków Grupy PayPal jako Podwykonawców przetwarzania w związku ze świadczeniem usług PayPal. Ponadto Handlowiec ogólnie zezwala na angażowanie wszelkich podmiotów zewnętrznych jako Podwykonawców Oplata za transakcje opcjonalne w związku ze świadczeniem usług PayPal.

W przypadku zatrudnienia dowolnego Podwykonawcy przetwarzania firma PayPal zawrze z takim podmiotem pisemną umowę określającą warunki ochrony Danych klienta, które chronią go w stopniu nie mniejszym niż warunki określone w niniejszym Uzupełnieniu.

Firma PayPal udostępni Handlowcowi aktualną listę Podwykonawców przetwarzania dla Strategia handlu roznic kredytami usług PayPal wraz z tożsamością takich podmiotów.

Na żądanie Handlowca, z zastrzeżeniem zobowiązań w zakresie zachowania poufności określonych w niniejszej Umowie, firma PayPal udostępnia Handlowcowi lub niezależnemu audytorowi Handlowca, który nie jest konkurentem firmy PayPal ani żadnych członków firmy PayPal lub Grupy PayPal informacje dotyczące zachowania przez firmę PayPal zgodności z obowiązkami określonymi w niniejszym Uzupełnieniu w formie certyfikacji i audytów podmiotów zewnętrznych jeśli takie istnieją określonych w Informacjach dotyczących zasad ochrony danych dostępnych w witrynie PayPal.

Handlowiec może skontaktować się z firmą PayPal zgodnie z niniejszą Umową, aby zażądać przeprowadzenia audytu procedur związanych z ochroną danych osobowych na miejscu. Handlowiec zwróci firmie PayPal koszty za czas poświęcony na przeprowadzenie takiego audytu na miejscu według obowiązujących wówczas stawek za profesjonalne usługi PayPal, które zostaną udostępnione Handlowcowi na żądanie. Przed rozpoczęciem takiego audytu na miejscu Handlowiec i firma PayPal wspólnie uzgodnią zakres, harmonogram i czas trwania audytu oraz stawkę zwrotu kosztów, za których poniesienie odpowiedzialność ponosi Handlowiec.

Wszystkie stawki zwrotu kosztów powinny być rozsądne i uwzględniać zasoby wykorzystane przez firmę PayPal. Handlowiec niezwłocznie powiadomi firmę PayPal o wszelkich niezgodnościach wykrytych podczas audytu.

Wybierz sposób złożenia wniosku

PayPal ma obowiązek wdrożyć i utrzymywać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne przynajmniej w zakresie opisanym w Załączniku 1 do niniejszego Uzupełnienia, aby Oplata za transakcje opcjonalne bezpieczeństwo Danych klienta i chronić je przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem w związku ze świadczeniem usług PayPal.

Ponieważ PayPal świadczy usługi PayPal na rzecz wszystkich Handlowców w Oplata za transakcje opcjonalne sposób za pośrednictwem hostowanej aplikacji internetowej, wszystkie odpowiednie i aktualne środki techniczne i organizacyjne mają zastosowanie do wszystkich klientów usług PayPal obsługiwanych za pomocą tego samego centrum danych i subskrybujących tę samą usługę.

Handlowiec rozumie i akceptuje, że środki techniczne i organizacyjne podlegają postępowi technicznemu i rozwojowi. W związku z tym PayPal ma wprost upoważnienie do wdrażania odpowiednich alternatywnych środków, o ile utrzymany jest ich poziom bezpieczeństwa w związku ze świadczeniem usług PayPal.

Jeśli firma PayPal uzyska informacje na temat Zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo w związku z przetwarzaniem Danych klienta, zgodnie z Przepisami o ochronie danych firma PayPal: a powiadomi Handlowca o wystąpieniu takiego zdarzenia niezwłocznie i bez zbędnej zwłoki; b niezwłocznie podejmie uzasadnione kroki w celu zminimalizowania szkód i zabezpieczenia Danych klienta; c opisze, w możliwie najpełniejszym zakresie, uzasadnione szczegóły Zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo, w tym kroki podjęte w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka; oraz d dostarczy powiadomienie o zdarzeniu administratorom Handlowca w dowolny wybrany przez siebie sposób, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Handlowiec ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie dokładnych danych kontaktowych i zapewnienie, że są one aktualne i prawidłowe. Po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy firma PayPal usunie lub zwróci Handlowcowi wszystkie Dane klientów przetworzone w imieniu Handlowca, a także usunie istniejące kopie takich Danych klientów, z wyjątkiem przypadków, gdy zachowanie takich Danych klienta służy wyłącznie celom zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji na temat swojego pakietu subskrypcji lub automatycznego odnowienia znajdziesz w sekcji Współpraca z Ariba Network: Subskrypcje i wyceny na stronie Ariba. Kliknij kartę Otwarte faktury.

Oplata za transakcje opcjonalne

Wybierz fakturę, którą chcesz anulować i kliknij numer faktury. Wyszukaj sekcję Usługi opcjonalne. Uwaga: Jeśli pakiet opcjonalny jest tylko częścią standardowej faktury, przycisk Anuluj znajduje się obok samego pakietu opcjonalnego.

Kliknij Anuluj subskrypcję. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne. Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego PPS Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin Zgłoszenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługi albo zanim dokonasz pierwszej wewnątrzwspólnotowej transakcji.