Poniewaz transakcje zeznania podatkowego odnotowaly w zeznaniu podatkowym

Podmiotami wprowadzającymi do magazynów D. Są to typowe czynności, które poprzedzają przesłuchanie.

Zdaniem organu odwoławczego obszerny materiał dowodowy pozwala na dokonanie ustaleń w zakresie prawidłowości dostaw po stronie bezpośrednich dostawców podatnika i poddał je szczegółowej analizie. W odniesieniu do I. Z ustaleń z przeprowadzonych w ww. Telefony będące przedmiotem dostaw zostały dostarczone częściowo transportem własnym spółki, przez jej wspólników, część transportem P.

Wszystkie płatności zostały dokonane za pośrednictwem rachunków bankowych. Nawiązanie kontaktów handlowych pomiędzy kontrahentami dostawcami i nabywcami, w tym E.

Jak wynika ze złożonych wyjaśnień transakcje handlowe w zakresie obrotu telefonami komórkowymi najpierw przeprowadzała B. Przesłuchany w charakterze świadka R. Poza tym opisał zasady współpracy, które polegały na złożeniu oferty, po jej akceptacji złożenie drogą mailową zamówienia, a po jego przyjęciu wystawienie faktury proforma. Po dokonaniu zapłaty na podstawie tej faktury wystawiana była faktura właściwa i towar dostarczany do P.

Organ podkreślił, że I. Dokonując zaś analizy uzyskanych w toku czynności sprawdzających wydruków wiadomości mailowych dotyczących transakcji z maja r. Wszystkie poprzedzające transakcje zostały zawarte w bardzo krótkim okresie czasu ok. Zaakcentował, że cena wskazana przez E. Opisana sytuacja zdaniem organu wskazuje na działanie podmiotów zaangażowanych Poniewaz transakcje zeznania podatkowego odnotowaly w zeznaniu podatkowym przeprowadzane transakcje obrotu telefonami komórkowymi iPhone w ramach ustalonego wcześniej schematu i pewności co do przebiegu transakcji.

Odnośnie M. W początkowej fazie przesłuchania Ł. Co do zasad współpracy wskazał ww.

Organizacją przewozu smartfonów do E. W momencie sprzedaży smartfony znajdowały się w centrum logistycznym D. Wskazał dalej organ, że firma M. Z dokumentów dotyczących transakcji okazanych w toku czynności sprawdzających wynika, że w treści zamówień i w wystawionych fakturach wskazano identyczną ilość i wartość telefonów, w tym cenę jednostkową w zł, przy czym Ł. Analizując korespondencję odnośnie przykładowej transakcji z dnia 14 maja r. Strony transakcji nie interesowały się ceną zamawianych telefonów iPhone - poza ceną euro, podaną w zamówieniu E.

Z kolei cena podana przez E. Zauważył, że złożenie w firmie polskiej zamówienia na konkretną ilość i rodzaj towaru, na konkretną kwotę euro stanowi potwierdzenie, iż E. Podkreślił organ, że w chwili złożenia zamówienia przez E.

Potwierdza to zdaniem organu odwoławczego, że zarówno D. Zauważył nadto, że od momentu, gdy dana partia została "zwolniona", wszystkie transakcje potoczyły się błyskawicznie - w ciągu 20 minut telefony zmieniły czterokrotnie właściciela i ostatecznie zostały wydane przewoźnikowi. Istotne według organu w przebiegu tych transakcji jest również to, że podmioty uczestniczące w ciągu transakcji w tym E.

Z kolei I. AD, największy dostawca telefonów iPhone do firmy podatnika, w maju r. AD była świadomym uczestnikiem karuzeli podatkowej pełniąc w niej rolę "bufora" dla transakcji krajowych i rolę "brokera" dla transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. W ramach kontroli podatkowej stwierdzono, że nie wykonywała ona w zakresie obrotu elektroniką w tym telefonami iPhone działalności gospodarczej, a otrzymane i wystawione faktury nie realizowały podstawowych przesłanek tej działalności. Jak ustalono w tym postępowaniu, towar w postaci telefonów iPhone składowany był w magazynach logistycznych, gdzie na podstawie polecenia wydanego przez dysponenta towarem polecenie przez Skypa lub e-mail pracownicy magazynu wystawiali odpowiednie dowody przesunięć magazynowych na kolejnego dysponenta.

Poniewaz transakcje zeznania podatkowego odnotowaly w zeznaniu podatkowym "zwolnienia" poprzedzona była "alokacją" nie powodowała zmiany właściciela towaru na potencjalnego, kolejnego dysponenta, trwającą do czasu przelania pieniędzy w wysokości całej wartości alokowanego towaru, wtedy dopiero dochodziło do zmiany dysponenta towarem.

Czy muszę składać zerowe deklaracje, a jeżeli tak to jakie?

Przelewy pieniężne dokonywane były na podstawie faktur proforma, a w momencie wpływu pieniędzy na konto wystawiane były faktury VAT. Przekazywanie faktur następowało drogą elektroniczną. Po wprowadzeniu telefonów do magazynu logistycznego kilkukrotnie w ciągu jednego dnia zmieniały one "właściciela" tzw system alokacji. W czasie magazynowania telefonów w D. Podkreślono, że brak było fizycznej możliwości dysponowania towarem i jego kontroli przez uczestników łańcucha dostaw.

Wskazano na natychmiastowe płatności przebiegające równocześnie z wystawianiem faktur, mające charakter przedpłat zaliczekrealizowane w większości przypadków w dacie wystawienia faktury. Brak było zatorów płatniczych, co skutkowało natychmiastowym przechodzeniem towaru od "znikającego podatnika" poprzez "bufory" do ostatniego podmiotu pełniącego rolę "brokera", uczestnicy łańcuchów transakcyjnych mieli konta w tych samych bankach, co wpływało na szybki transfer pieniędzy oraz brak zaangażowania własnych środków przez podmioty uczestniczące w obrocie łańcuchowym i związane z tym niewystępowanie ryzyka związanego z brakiem płatności przez odbiorcę zapłaty na rzecz dostawców dokonywane były po uregulowaniu należności przez odbiorcę.

Wskazano kilkanaście takich podmiotów m. Stwierdzono, że większość z nich nie deklarowała wewnątrzwspólnotowych dostaw, podobnie jak większość "pierwszych" krajowych podmiotów, co wskazuje na udział tych podmiotów w karuzeli podatkowej.

Na podstawie ustalonych łańcuchów transakcyjnych stwierdzono, że towary nie trafiały do ostatecznego odbiorcy jakim jest konsument detaliczny, a jedynie "krążyły" Poniewaz transakcje zeznania podatkowego odnotowaly w zeznaniu podatkowym podmiotami krajowymi, unijnymi i zagranicznymi, przy czym większość czasu "leżakowały" w magazynie logistycznym D. W ustalonych łańcuchach, dostawy towarów odbywały się drogą od małych do dużych firm od "znikającego podatnika" do "bufora" czyli stosowany był odwrócony łańcuch handlowy, gdyż transakcje towarowe w normalnej gospodarce odbywają się określonymi kanałami dystrybucji poprzez autoryzowanych partnerów, łańcuch tworzony jest od "dużych" do "małych", czyli od producentów, poprzez hurtowników, mniejszych pośredników, do klientów ostatecznych.

Zmiany dostawców i nabywców odbywały się bardzo szybko, najczęściej w ciągu jednego lub dwóch dni.

Poniewaz transakcje zeznania podatkowego odnotowaly w zeznaniu podatkowym

W analizowanych transakcjach brak było zachowań konkurencyjnych - firmy uczestniczące w łańcuchu dostaw ściśle trzymały się określonych dróg dostaw. Kontrolujący opisali przykład łańcucha, w którym towar, którym handlował K. W opisanym przykładzie, na podstawie jednostkowych cen netto zakupów i sprzedaży, ustalono, że każdy kolejny podmiot krajowy bufor zwiększał stopniowo swoją marżę, największą marżę osiągał broker wyprowadzający poza kraja podmiot rozpoczynający kolejny łańcuch krajowy obniżał cenę sprzedaży tak, aby ceny transakcyjne nie odbiegały znacząco od cen rynkowych - co w ocenie kontrolujących - wskazywało, że celem tych transakcji nie była marża zysk tylko wygenerowana kwota VAT służące uzyskiwaniu nieuprawnionych zwrotów.

Wnioskodawca jest osobą prawną, jednym ze wspólników spółki z o. W początkowym okresie działalności spółka z o. W związku z tym wnioskodawca zawarł ze spółką wiele umów pożyczek, na podstawie których przekazał spółce środki pieniężne. Zgodnie z treścią umów, pożyczki były oprocentowane. Obecnie spółka z o. Odsetki zostaną spłacone w formie pieniężnej. Natomiast odnośnie do kwot głównych pożyczek, strony wyraziły wolę konwersji wierzytelności na udziały.

Poniewaz transakcje zeznania podatkowego odnotowaly w zeznaniu podatkowym

Realizacja tego procesu rozpocznie się podobnie jak kodeksowa procedura podwyższenia kapitału zakładowego. Zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przysługujących wnioskodawcy wierzytelności z tytułu kwot głównych pożyczek. Następnie wnioskodawca obejmie nowe udziały. Wniesienie wkładu niepieniężnego nastąpi na podstawie odrębnej umowy przelewu wierzytelności zawartej między wnioskodawcą a spółką z o.

Wnioskodawca chciał potwierdzić czy w związku z konwersją wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o. Przedstawiając swoje stanowisko, wnioskodawca zaznaczył, że konwersja pożyczki na udziały jest objęciem udziałów w spółce za wkład niepieniężny.

W konsekwencji, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów, na podstawie art. Dochodem z tytułu objęcia udziałów za wkład niepieniężny jest różnica miedzy przychodem a kosztami jego uzyskania. W opisanej sytuacji dochodem wnioskodawcy będzie więc różnica pomiędzy wartością wkładu wniesionego na podwyższenia kapitału spółki z o.

Zgodnie bowiem z tym przepisem w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część — na dzień objęcia tych udziałów — ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art.

W konsekwencji wnioskodawca wskazał, że skoro obejmie udziały o wartości wkładu odpowiadającej wartości pożyczki, to po jego stronie nie powstanie dochód, który należałoby opodatkować. Przychód w postaci wartości wkładów na udziały zostanie bowiem zrównoważony kosztami poniesionymi na ich objęcie w postaci wartości pożyczek. W interpretacji indywidualnej organ potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy. Zgodził się, że na podstawie art.

Przy czym, takie prawo będzie przysługiwać tylko do wartości kwoty pożyczki, która została przekazana na rachunek płatniczy spółki, do której wnoszony jest taki wkład.

W związku z tym, zdaniem organu, jako przychód w przypadku opisanym we wniosku należy rozpoznać wartość odpowiadającą kwocie udzielonej pożyczki, która podlega wniesieniu na kapitał zakładowy spółki, natomiast kosztem uzyskania przychodu będzie kwota w wysokości wartości odpowiadającej kwocie pożyczki.

Kwota osiągniętych przychodów będzie więc odpowiadała kwocie kosztów możliwych do rozpoznania w rachunku podatkowym. Karolina Durbacz radca prawny, doradca podatkowy, Senior w EY Niezależnie od tego, w jaki sposób przeprowadzona zostanie konwersja wierzytelności na kapitał na podstawie prawa cywilnego czy to jako potrącenie, czy w drodze konfuzjiwedług prawa podatkowego przyjmuje się, że zawsze taka forma podwyższenia kapitału zakładowego stanowi wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego.

Wniesienie wkładu pieniężnego możliwe jest bowiem tylko przez wpłatę Poniewaz transakcje zeznania podatkowego odnotowaly w zeznaniu podatkowym gotówki lub przy użyciu pieniądza bankowego.

Do końca r. Przepis wskazywał bowiem na określony rodzaj wierzytelności, dla których możliwe było rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu w przypadku ich wniesienia jako wkładu do spółki. W celu wyeliminowania rozbieżności występujących w orzecznictwie organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie prawa do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w przypadku konwersji wierzytelności innych niż wprost wskazane w przepisie na kapitał zakładowy, 1 stycznia r. Stąd aktualnie nie budzi wątpliwości, że w związku z konwersją wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, kwota pożyczki przeznaczona na pokrycie wkładu na udziały stanowi koszt uzyskania przychodu wspólnika wnoszącego wkład, pod warunkiem spełnienia wymogów wskazanych w analizowanym przepisie.

Firmy mogą zapłacić mniej podatku samorządom 26 marca Prawo co dnia Aleksandra Tarka Samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę — zarówno osobę fizyczną, jak i prawną — to za mało do objęcia jej wyższą daniną lokalną — uznał Naczelny Sąd Administracyjny. To prawdziwy przełom w podejściu Poniewaz transakcje zeznania podatkowego odnotowaly w zeznaniu podatkowym opodatkowania nieruchomości firmowych. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie przesądza o jej związaniu z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w konsekwencji opodatkowaniu wyższą stawką daniny lokalnej.

Co najważniejsze, taka wykładnia dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, ale także osób prawnych. Chodziło jednak o Strategiczny handel EURUSD. kwestię, tj. Spór się rozpoczął, gdy samorządowy fiskus zażądał od agencji skorygowania na jego korzyść deklaracji w podatku od nieruchomości za lata — W jego ocenie wszystkie nieruchomości agencji powinny być bowiem wykazane jako opodatkowane według stawek związanych z prowadzeniem działalności.

Agencja odmówiła.

Poniewaz transakcje zeznania podatkowego odnotowaly w zeznaniu podatkowym

Przekonywała, że jako państwowa osoba prawna nie jest przedsiębiorcą dla całego mienia powierzonego przez Skarb Państwa. Nic to jednak nie dało. Urzędnicy konsekwentnie twierdzili, że agencja do wszystkich będących w jej posiadaniu gruntów, budynków i budowli ma stosować najwyższe stawki.

Tak samo uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Inaczej na sprawę spojrzał dopiero Naczelny Sąd Administracyjny. Organ odwoławczy poddał wnikliwej analizie przebieg transakcji pomiędzy skarżącą a jej dostawcą i tego dostawcy z jego z kolei dostawcami wykazując, co szczegółowo opisano w uzasadnieniu skarżonej decyzji, nietypowy przebieg transakcji, świadczący o zaplanowanym z góry przebiegu transakcji oraz o wzajemnym zaufaniu poszczególnych uczestników transakcji, i wskazujący na pewność, że każdy z nich dokona transakcji w ustalonym kształcie.

Jeśli się zważy te ustalenia oraz dodatkowe wskazane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, oparte na podstawie analizy zgromadzonych dowodów, w szczególności związane z tym, że transakcje pomiędzy kolejnymi podmiotami pośredniczącymi odbywały w krótkim okresie czasu bez fizycznego przemieszczenia, wyłącznie na terenie magazynów "I", nie może być wątpliwości, że skarżąca uczestniczyła w transakcjach występujących w schemacie oszustwa podatkowego, co bezpodstawnie obecnie kwestionuje.

Są to okoliczności jednoznacznie i obiektywnie potwierdzające występowanie "karuzeli podatkowej" z udziałem skarżącej, co do których skarżąca nie miał i nie musiał mieć pełnej wiedzy, zwłaszcza co do przebiegu obrotu na etapie poprzedzającym jego dostawców.

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 26 września r.

Reasumując, nie może budzić wątpliwości, że zakwestionowane nabycia diod LED oraz ich dalsza odsprzedaż wykazywana przez skarżącą w odpowiednich rejestrach związane były z funkcjonowaniem karuzeli podatkowej a więc sztucznego utworzenia łańcucha łańcuchów transakcji w celu osiągnięcia nieuzasadnionej korzyści majątkowej.

Już ta konstatacja jest wystarczająca do uznania, że transakcje odbywały się one poza systemem VAT co z kolei implikuje odmowę przyznania każdemu podmiotowi uwikłanemu w ten proceder, także skarżącej spółce, prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazywanego w fakturach dokumentujących takie transakcje.

Inną kwestią jest czy skarżący może dla zachowania tego prawa powołać się na wypracowaną w orzecznictwie TSUE, choćby w wyrokach przywołanych w skardze, koncepcję tzw.

Jak podkreśla się w orzecznictwie, mechanizmy oszustw podatkowych tworzone są w celu zakamuflowania nadużycia prawa, a jego istotnym elementem jest wykorzystanie transakcji spełniających przesłanki formalne do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Podatnik, który wiedział lub powinien był wiedzieć o tym, że nabywając towar, uczestniczył w transakcji wykorzystywanej do popełnienia oszustwa w podatku od wartości dodanej, dla celów szóstej dyrektywy powinien zostać uznany za osobę biorącą udział w tym oszustwie, bez względu na to, czy czerpie on korzyści z odsprzedaży dóbr. W rzeczywistości, w takiej sytuacji podatnik pomaga sprawcom oszustwa i staje się w konsekwencji jego współsprawcą.

Podobne stanowisko Trybunał zajął np. Nie może więc budzić wątpliwości, że podatnik może zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego, gdyby organy podatkowe dowiodły na podstawie obiektywnych okoliczności, że wiedział on lub powinien był wiedzieć, że jego dostawca dopuścił się naruszenia przepisów ustawy VAT. Skoro podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć o tym, że nabywając towar, uczestniczył w transakcji wykorzystanej do popełnienia oszustwa w podatku VAT, powinien zostać uznany za osobę biorącą udział w tym oszustwie, gdyż pomaga sprawcom oszustwa.

Zdaniem Sądu ustalenia organów w niniejszej sprawie co do świadomego udziału skarżącego w wykazanym oszustwie podatkowym w ramach tzw. Oczywiście, co już wyżej Sąd podkreślał, skarżąca nie musiała posiadać pełnej wiedzy o wszystkich podmiotach zaangażowanych w proceder i dla przypisania jej świadomego udziału w nim wystarczające jest wykazanie przez organy takich działań i elementów transakcji skarżącego z bezpośrednimi dostawcami i odbiorcami wskazującymi na ich całkowitą sztuczność i oderwanie od realiów gospodarczych, co szerzej będzie jeszcze przedmiotem omówienia Sadu.

Przed omówieniem charakterystyki działalności skarżącej spółki w zakresie obrotu diodami LED trzeba zwrócić uwagę, że kierując się realiami gospodarczymi oraz zasadami logiki i doświadczenia życiowego już w świetle omówionych wyżej okoliczności charakteryzujących sporne transakcje, skarżąca, jako doświadczony przecież przedsiębiorca, powinna zdawać sobie sprawę, że sfera działalności związana z obrotem towarem, w którą się zaangażowała nie przystaje do realiów gospodarczych.

Skarżąca w zasadzie nie ponosiła żadnego ryzyka gospodarczego związanego z tym zakresem działalności swojego przedsiębiorstwa, dostawy towarów diod LED następowały przy pewności ich odbioru, w tych samych ilościach co zamówione, bez angażowania własnych środków finansowych. W odniesieniu do sposobu nawiązania współpracy przez "C" ze spółką "A" podzielić należy stanowisko organów, że zadziwiające jest zachowanie podmiotu gospodarczego z innego kraju, który bez posiadania bliższych informacji o firmach takich jak "A", nigdy nie zajmujących się obrotem diodami LED, nie mających strony internetowej, z której wynikałoby, że takie towary są w ich ofercie, zwraca się do nich w poszukiwaniu tego towaru.

Podmiot fiński zamiast poszukiwać kontrahentów, którzy oferowali takie towary w Internecie ze wskazaniem cen, posiadających doświadczenie w obrocie tym towarem, znajduje nieznane podmioty, następnie podejmując ryzyko utraty znacznych kwot, reguluje płatność za całość towaru w formie przedpłaty oraz godzi się, aby towar o znacznej wartości był transportowany bez ubezpieczenia.

Co więcej podmiot fiński, mimo że znany mu jest dostawca wcześniejszy w łańcuchu dystrybucji, decyduje się skorzystać z pośrednictwa nieznanej mu wcześniej Uzasadnione jest zatem przyjęcie, że spółka pełniła w procederze określoną funkcję - Poniewaz transakcje zeznania podatkowego odnotowaly w zeznaniu podatkowym. Wszystkie transakcje objęte badaniem w kontrolowanym okresie, mające za przedmiot dalszą odsprzedaż diod LED opodatkowane były stawką "0" WDT.

Nie odnotowano ani jednej transakcji na rzecz podmiotu krajowego. Kolejną okolicznością, która charakteryzuje prowadzoną przez skarżącą działalność w zakresie obrotu diodami jest kwestia płatności, która jak słusznie zwróciły uwagę organy odbiega zdecydowanie od typowych realiów gospodarczych. Po pierwsze z zebranych dowodów wynika, że odbiorca unijny w ramach wykonywanego przez skarżącą WDT dokonywał przedpłat w pełnej wysokości przelewem bankowym. Jeśli się zważy na wartość tych transakcji uznać należy to za zjawisko atypowe w realnym obrocie.

Zgodzić się należy z organami, że w warunkach realnie prowadzonej działalności takie zachowanie jest niespotykane, bo racjonalnie działający przedsiębiorca nie dopuściłby do sytuacji, w której uiściłby zapłatę za cały towar o znacznej wartości, przed jego wydaniem. W świetle poczynionych powyżej uwag podzielić przychodzi ocenę organów, zgodną z punktu widzenia logiki i zasad doświadczenia życiowego, że skarżący brał świadomy udział w opisanych wyżej oszustwach typu karuzelowego.

W rezultacie bez znaczenia w sprawie pozostawało badanie jego dobrej wiary. Także argumenty o faktycznym posiadaniu towaru nie dowodzą, tym bardziej w konfrontacji z ww. Nie jest kwestionowane przez organy, że towar wykazywany w zakwestionowanych fakturach istniał, lecz jak to już wyżej wykazano pełnił on li tylko funkcję nośnika VAT.

Schematy oszustw podatkowych, w których nie występuje towar są łatwiejsze do wykrycia i wykazania. Dlatego w tych schematach gdzie towar rzeczywiście "krąży", podmioty uczestniczące w procederze wykazują dbałość aby Przyszle i opcjonalne transakcje w Zerodha, że towar fizycznie istniał.

W tym celu gromadzi się stosowną dokumentację fotograficzną. Powyższe akty staranności skarżącego bynajmniej więc nie świadczą o rzeczywistym charakterze zdarzeń gospodarczych i braku jego wiedzy co do charakteru dokonywanych z jego udziałem transakcji. Słusznie w tej mierze organ odwoławczy zwraca uwagę na to, że prezes spółki "A" Poniewaz transakcje zeznania podatkowego odnotowaly w zeznaniu podatkowym. Jednocześnie, mimo że transakcje te nie były typowe dla spółki, do ich przeprowadzenia nie wyznaczył pracownika za nie odpowiedzialnego a wykonaniem poszczególnych czynności zajęli się przypadkowi pracownicy spółki.

W rezultacie pierwsze zamówienie realizował pracownik, który nie dysponował wiedzą na temat diod LED. Należy zgodzić się z organem że dla strony nieistotny był towar, który miał być dostarczany.

Analiza wyjaśnień i zeznań prezesa spółki oraz J. Osoby, które miały dostęp do zamówień, faktur, dokumentów WZ w tym prezes oraz księgowy spółki nie sprawdziły też zgodności danych zawartych w tych dokumentach. Gdyby dokonano jakiejkolwiek weryfikacji z pewnością stwierdzone zostałyby nieprawidłowości w tym zakresie. Jak bowiem ustalił organ pierwszej instancji w odniesieniu do pierwszej dostawy "C" zamówiła inny model diody " Odnośnie dostawy zrealizowanej w sierpniu r.

Nie można też tutaj nie zauważyć, że rozwój metod wykrywania oszustw karuzelowych zmusza jego uczestników do podejmowania prób coraz to bardziej zaawansowanego uwiarygodniania dokonywanych transakcji celem niejako zakamuflowania zasadniczego celu tych transakcji, jakim jest uzyskanie nieuzasadnionej korzyści majątkowej.

Zerowe deklaracje - kiedy trzeba je składać?

  1. Kiedy składać zerowe deklaracje?
  2. Sliczny system obrotu trojkata
  3. Twoj system handlowy

W przypadku podatku dochodowego nie ma konieczności informowania US o zerowej zaliczce, gdyż wszystko zostanie wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym za dany rok.

Zeznania H. Z kolei L. Również przesłuchiwani w sprawie pracownicy przedsiębiorstwa L. Nie sprawdzali czy firma ta posiadała odpowiednie zaplecze magazynowe, środki transportowe oraz czy zatrudniała pracowników. Nie można też podzielić stanowiska Skarżących zaprezentowanego w piśmie stanowiącym załącznik do protokołu rozprawy, że brak podstaw do podważania transakcji z A. Odnosząc się do tego podnieść należy, że dla zakwestionowania u Podatnika danego wydatku jako koszt uzyskania przychodu nie było konieczne wydanie decyzji dla tej Spółki.

Dokonane ustalenia bowiem pozwalają na uznanie za trafny postawiony przez organy wniosek, że Spółka ta faktycznie nie sprzedała oleju dla L.

Zauważyć należy, że taka decyzja byłaby jednym z dowodów w sprawie, a nie jedynym. Równie dobrze ustalenia w firmie L. Wówczas wydana dla L. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że transakcje udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez firmy: C. W związku z tym nie doszło też do naruszenia § 1 i § 4 O. Nie zasługuje także na uwzględnienie zarzut niezasadności odmowy przeprowadzenia dowodów.

Odnosząc się do tego podnieść należy, że postanowieniem z dnia [ Dyrektor odmówił przeprowadzenia wnioskowanych dowodów i szczegółowo uzasadnił stanowisko w tym zakresie t. I Poniewaz transakcje zeznania podatkowego odnotowaly w zeznaniu podatkowym wyjaśnił, że wnioski te są w dużej mierze tożsame z podnoszonymi na etapie postępowania przed organem pierwszej instancji, co do których Naczelnik Urzędu Skarbowego w C.

Odnosząc się do wniosków dowodowych dotyczących współpracy L. Z tych samych względów nie zasługiwały na uwzględnienie wnioski o przeprowadzenie dowodów z przesłuchań w charakterze świadków: A. Podobnie organ argumentował odmowę przeprowadzenia dowodów z przesłuchań: M. Organ odwoławczy uzasadnił także odmowę przeprowadzenia dowodu z przesłuchania w charakterze świadka biegłego rewidenta A.

Zasadnie wskazał, że zakresy działania organów podatkowych w przedmiocie ustalenia prawidłowości rozliczenia z budżetem państwa za r. Organy obowiązane są do samodzielnej weryfikacji okoliczności i oceny zgromadzonego materiału dowodowego, co w niniejszej sprawie uczyniły. Zdaniem tut. Sądu nie narusza prawa także odmowa przeprowadzenia dowodu z przesłuchania w charakterze świadka J. Okoliczności wystawiania przez L. Ponadto J. W czasie tego przesłuchania obecny był pełnomocnik L. W konsekwencji nie zachodzi konieczność ponawiania tego dowodu.

Podobnie należy ocenić jako uprawnioną odmowę przeprowadzenia dowodów: z przesłuchania w charakterze świadka P. Bis w celu uzyskania kopii akt tego postępowania całościa także wniosek o wystąpienie do firm transportowych dokonujących transportu towaru do PPHU C.

Wskazać należy, że pismem z dnia [ Postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w C. W aktach sprawy znajduje się również przekazany przy piśmie Naczelnika [ W aktach sprawy znajdują się również protokoły z przesłuchań w charakterze świadków J.

Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. Z prawa uczestniczenia w przesłuchaniach jednak nie skorzystał. Stąd też rację ma Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, że nie znajduje uzasadnienia żądanie ponownego przesłuchiwanie tych świadków.

Wskazać też należy, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w C. W odpowiedzi W. Podał, że umowa była ustna, więcej nie pamięta t. Zagadnienie to zostało zatem wyjaśnione i nie zachodzi potrzeba dalszego prowadzenia czynności w tym zakresie. W ocenie Sądu prawidłowo też Dyrektor ocenił jako niezasadne wnioski dowodowe odnoszące się do współpracy P.

Zauważyć należy, że Poniewaz transakcje zeznania podatkowego odnotowaly w zeznaniu podatkowym aktach sprawy administracyjnej znajdują się przekazane przez Prokuraturę Okręgową w G.

Postanowieniem z dnia [ Nie znajduje także uzasadnienia wniosek o przesłuchanie M. Stąd zgodzić się należy z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej, że jego zeznania co do zdarzeń mających miejsce w r. Należy Sygnaly wejsciowe handlowe impulsowe, że zgodnie z art.

W związku z powyższym organ podatkowy może wykorzystać w prowadzonym postępowaniu dane zgromadzone również w innych postępowaniach, w tym zarówno podatkowych, jak też karnych. Pełen obraz przebiegu zdarzeń gospodarczych można bowiem osiągnąć poprzez wykorzystanie materiałów obrazujących podjęcie czynności sprawdzających, kontroli, czy postępowań podatkowych także u innych podmiotów gospodarczych, jeżeli może to przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Nadto, na tle tego uregulowania w orzecznictwie sądowym podkreśla się, że w postępowaniu podatkowym obowiązuje zasada równej mocy środków dowodowych, nie ma bowiem dowodów mocniejszych czy słabszych.

Dopuszczalne jest więc ustalenie stanu faktycznego w oparciu o materiały zgromadzone także w toku innego postępowania.

  • Newsletter | wybrane artykuły dotyczące prawa
  • Procedury handlu operacyjnymi odnosza sie do uczestnikow Gieldy
  • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 sierpnia r.
  • qaro.pl - Portal Podatkowo-Księgowy
  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w C.
  • I SA/Bd /19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z
  • Czy od udostępniania pracowników trzeba zapłacić podatek u źródła 29 marca Podatki i księgowość Kinga Piotrowska Usługi udostępniania pracowników nie są tożsame z usługami zarządzania i kontroli ani nie stanowią świadczenia o podobnym charakterze, jednak są podobne do usług rekrutacji i pozyskiwania personelu.

Co istotne Ordynacja podatkowa nie przyjmuje też zasady bezpośredniości. Nie istnieje też prawny nakaz powtórzenia w postępowaniu podatkowym przesłuchania świadków, którzy byli słuchani w innym postępowaniu. Oczywiście strona ma możliwość domagania się ponownego przesłuchania świadka w postępowaniu podatkowym.

Powinna jednak konieczność taką uzasadnić por. Należy też mieć na uwadze regulację wynikającą z art. Przepis ten ustanawia dwa domniemania: prawdziwości autentyczności i zgodności z prawdą dokumentu urzędowego. To drugie domniemanie oznacza, że treść dokumentu jest zgodna z rzeczywistością. Ogólna reguła dotycząca domniemań wskazuje, że w sytuacjach wątpliwych trzeba wniosek domniemania utrzymać, a nie odrzucić H. Dolecki, Ciężar dowodu w polskim prawie cywilnym, Warszawas.

Moc dowodowa dokumentów urzędowych nie jest absolutna. W niniejszej sprawie Skarżący nie wskazali takich dowodów przeciwko tym dokumentom, które pozwoliłyby skutecznie zakwestionować ustalenia zawarte np. W przedmiotowej sprawie organ wykazał szereg dowodów zgromadzonych we własnym zakresie, jak również przez inne organy podatkowe czy też organy ścigania, że sporne transakcje nie miały miejsca i nie zachodzi konieczność dalszego prowadzenia postępowania dowodowego, w tym powtarzania niektórych dowodów, gdy okoliczności dla rozstrzygnięcia sprawy zostały już wystarczająco ustalone.

Nie można również zgodzić się z twierdzeniem Skarżących, że skoro wcześniej przeprowadzone czynności sprawdzające czy kontrole nie wykrywały nieprawidłowości związanych z transakcjami według spornych faktur, to obecnie nie można tych okoliczności pomijać i kwestionować dostawy towarów.

Odnosząc się do tego należy wskazać, że weryfikacja zwrotu podatku naliczonego na gruncie podatku od towarów i usług przez organ musi być przeprowadzona w określonym terminie. Wprawdzie termin ten może zostać wydłużony, lecz nie powinno to stanowić reguły. Stąd nie zawsze możliwe jest dokonanie wszystkich ustaleń dotyczących transakcji w ramach instytucji zwrotu podatku.

Zdaniem Sądu fakt, że organ podatkowy dokonywał zwrotu podatku w sytuacji, gdy nie były mu znane wszystkie okoliczności związane z działalnością np. Należy zauważyć, że to w jaki sposób w rzeczywistości wyglądają szczegóły dokonywanych transakcji sprzedaży czy zakupu towaru, podatnicy wiedzą od początku, zaś organ podatkowy, aby te okoliczności poznać musi przeprowadzić szereg czynności dowodowych.

Oczywiście to przede wszystkim organy podatkowe mają obowiązek podejmowania odpowiednich działań w celu wykrywania nieprawidłowości. Nie oznacza to jednak, że niewykrycie ich na etapie np.

Zdarza się, że ustalenie rzeczywistego przebiegu transakcji jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu kontroli nie tylko u bezpośredniego kontrahenta wskazanego na fakturze, ale w szeregu podmiotach biorących udział w transakcjach łańcuchowych.

W związku z powyższym kwoty wynikające ze spornych faktur nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Zauważyć bowiem należy, że zgodnie z art. Organ odwoławczy po przeanalizowaniu materiału dowodowego i poddaniu go ocenie prawidłowo uznał, że sprzedaż towarów przez podmioty wskazane jako wystawcy faktur nie miała miejsca, co w konsekwencji, w oparciu o przepis art.