Transakcje opcji Mossberg 930, TECHNOLOGICAL PROGRESS in food processing

Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Wszyscy z doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty przynosi uczenie się przez działanie, tworzenie i kreowanie, poprzez aktywne uczestniczenie w danym projekcie.

Znajdziemy tu teksty ujmujące ów proces z teoretycznej bądź historycznej perspektywy; jak i takie, których autorzy ukazują realne wypływające z ich dydaktycznych doświadczeń efekty stosowania twórczych rozwiązań edukacyjnych w motywowaniu studentów.

A jakie są to metody? Stoliki negocjacyjne, audiodeskrypcja, personalizacja zadań, realizacja projektu to niektóre z propozycji. Autorzy piszą nie tylko o konieczności angażowania studentów w proces edukacyjny. Zwracają też uwagę na konieczność rozbudzania i podtrzymywania pasji dydaktycznej i badawczej zarówno u nauczycieli, jak i u studentów. W Aneksie znajdują się scenariusze zajęć nagrodzone i wyróżnione w ramach konkursu Twórz zespoły zaangażuj stwórz warunki uczenia się, który odbył się na Uniwersytecie Łódzkim w ramach projektu Twórczy Uniwersytet.

Stanowią one naszym zdaniem bogate źródło inspiracji i są dowodem dobrych twórczych praktyk stosownych na Uniwersytecie Łódzkim. Jarosław Płuciennik Kinga Klimczak 9 10 Transakcje opcji Mossberg 930 Jarosław Płuciennik Zaangażowanie studenta, uniwersytet i jego transformacje Pasja, prawda i zaangażowanie a idea uniwersytetu Od najdawniejszych, starożytnych czasów prawdę kojarzono z miłością i dlatego przyjęło się uważać dość powszechnie, że pasje i namiętności związane z badaniami oraz wiedzą tworzą właściwy kontekst dla świata akademii i uniwersytetów.

Aby prawdę badać, żeby jej poszukiwać i aby zbierać dotyczące jej informacje, potrzebna jest pasja. Uniwersytety z dawien dawna postrzegano w społeczeństwie jako przestrzenie, w których można realizować tak rozumiane pasje.

TECHNOLOGICAL PROGRESS in food processing

Ludzie z pasją pojętą jako niezwykle silna motywacja mająca swoje oparcie w entuzjazmie wywoływanym jakimś przedmiotem związanym z dyscypliną nauki udawali się na Uniwersytet, aby pasje pogłębiać i rozwijać. Udawali się, a nie chodzili, bo zazwyczaj wyjeżdżali do innego miasta, gdyż uczelni było kiedyś mało, a tradycyjne uniwersytety tzw. Niegdysiejsza akademia nie bez kozery nazywana była Matką Karmicielką Alma Matergdyż jednym z ważnych punktów programu kształcenia były wspólne posiłki i cywilizowanie studentów poprzez naukę zachowania się przy stole.

W takim krajobrazie pasja, po części znajdująca właściwą oprawę w miłości do prawdy, pozostaje po dziś dzień niezbywalnym pierwiastkiem świata uniwersytetów. Do dziś funkcjonują one w najlepszym wydaniu jako Alma Mater, tzn. Dlatego olbrzymim problemem staje się współcześnie brak zaangażowania młodych adeptów nauki, bo nimi wedle obowiązującego 11 10 Jarosław Płuciennik prawa mają być studenci. Ważne dla procesu bolońskiego hasło uczenia się poprzez badanie nie może być już dziś jedynie hasłem studiów III stopnia, studiów doktoranckich, bo ustawa o szkolnictwie wyższym wprost mówi o wciąganiu w badania naukowe studentów I i II stopnia Ustawa z dnia 27 lipca r.

Prawo o szkolnictwie wyższym ze zmianami. Takie badania w systemie studiów elitarnych same się tłumaczą, nie trzeba właściwie tego zapisywać w ustawach. Kiedyś, jeszcze na początku lat To są nieubłagane prawa Transakcje opcji Mossberg 930 i demografii. Stąd nasuwa się pytanie, co to jest pasja i zaangażowanie studentów. Na pewno są to pytania praktyczne i jednocześnie niezwykle palące dla wielu nauczycieli, zwłaszcza tych, którzy pamiętają inne czasy, kiedy studiowanie miało bardziej elitarny charakter.

Masowe studia wymagają innych rozwiązań. Kiedy wchodzi się do sali wykładowej i staje przed ścianą niezaangażowanych studentów a jest to określenie eufemistyczne w tym wypadku odczuwa się palącą potrzebę znalezienia sposobów wzbudzenia pasji zob. A dziś nie idzie już o to, żeby uczynić z każdego studenta potencjalnego naukowca przyszłości, ale o to, aby zmotywować do sensownej nauki, do sensownego uczenia się, które zaowocuje przemianą edukacyjną dającą kiedyś zysk samemu kształcącemu się.

Wydaje się, że problem dotyka już nie tylko masowych wykładów, podczas których audytoria wypełniają kilkusetosobowe masy studentów, ale dotyczy także zwykłych, znacznie mniej licznych zajęć, tzw. Wśród słów przywoływanych w kontekście zaangażowania pojawia się nie tylko pasja, ale także podekscytowanie, podniecenie, żarliwość i oddanie.

Dlatego nie od rzeczy jest przypomnienie, że słowa studia i studiowanie pochodzą od łacińskich studeo oraz studere, które oznaczają oddanie się czemuś, usiłowanie czegoś i kultywowanie, okazanie żarliwości i pilności. To jest definicja ucznia i studenta.

Zatem uczeń bądź student, który nie jest zaangażowany, nie może, wedle tego klasycznego, etymologicznego ujęcia, być nazwany studentem. Taka jest nieubłagana logika substancjalnej semantyki. Oczywiście, nie możemy na niej poprzestać, dziś musimy nasze spojrzenie na tę sprawę znacznie bardziej zniuansować. Pomimo różnych konstruktywistycznych i sceptycznych prądów umysłowych świat uniwersytecki nadal definiowany jest przez prawdę i jej poszukiwanie, o czym można się Transakcje opcji Mossberg 930 nie tylko w klasycznym tekście Kazimierza Twardowskiego O dostojeństwie uniwersytetu z r.

Postulat autonomii czy niezawisłości świata uniwersyteckiego zbiega się w obu dokumentach z wizją uniwersytetu badawczego, w którym badanie i nauczanie, badanie i uczenie się są ze sobą splecione nierozdzielnie. Prawda i jej dociekanie, prawda i jej poszukiwanie przyświecają idei uniwersytetu od początków jego Transakcje opcji Mossberg 930.

Splot wartości z tym związany obejmuje także żarliwość nauczycieli i studentów, która niekoniecznie kojarzy się z żarliwością wyznawczą różnych organizacji religijnych, a która kojarzona jest raczej we wspomnianych tekstach z krytycyzmem i krytycznym, problemowym myśleniem.

Innymi słowy, zaangażowanie może polegać w przypadku Roznica miedzy opcjami binarnymi a handlem dziennym na badaniu, a to jest niemożliwe bez krytycznego myślenia i prób rozwiązywania problemów.

  • System handlowy Portafoglio Di
  • Mało zostało już 8M z szyną.
  • Ogłoszenia > Broń pozostała > Taktyczna śrutówka powtarzalna • Optyka myśliwska
  • Transakcje Opcje zapasow Lumer
  • Apakah Trading Binary Option ITU
  • Opcje molesta
  • Wikiprojekt:Czy wiesz/zalążki czekające na rozbudowę 3 – Wikipedia, wolna encyklopedia

Opcje udostepniania wydajnosci Transakcje w tym miejscu wskazać, że w tradycji myślenia pragmatycznego, w którym poczesne miejsce zajmują pasje, to John Dewey już w roku połączył krytyczne myślenie z zaangażowaniem studenta w rozwiązywanie problemu [Fishman, McCarthy ].

Definicja zaangażowania W tym miejscu rozważań czas już na możliwie najściślejsze zdefiniowanie studenckiego zaangażowania. Posłużę się jedną z możliwych definicji tego zjawiska, autorstwa Elizabeth F. Barkley: Zaangażowanie studenta jest procesem i wytworem doświadczanym w sposób ciągły, a wynika z synergistycznej interakcji między motywacją i aktywnym uczeniem się [Barkleykindle edition].

Motywację także można rozmaicie definiować, Transakcje opcji Mossberg 930 trzeba założyć, iż ma ona wiele wspólnego z miarą zainteresowania i skupienia uwagi studenta [Brophy ].

To z kolei we współczesnych psychologicznych teoriach uczenia się koresponduje z koniecznością stworzenia zewnętrznych warunków uczenia się, aby umożliwić zaistnienie głównych celów uczenia się i zastąpienie przez nie celów działania i zachowania.

Czynniki zwiększające zaangażowanie i dojrzałe uczenie się w uniwersytecie badawczym Według znanego kognitywisty Petera Gärdenforsa trzy ważne czynniki zwiększają motywację studenta: ciekawość, poczucie kontroli oraz współpraca ang. Gärdenfors, 13 12 Jarosław Płuciennik wykład TedX; por. Gärdenfors ]. Wydaje się, że może to korespondować po części z teorią samookreślenia self-determination theory [Deci, Ryan ; ], która wspomina o trzech potrzebach wewnętrznych wspomagających wewnętrzną motywację: autonomii niezawisłość i samookreślenie celówkompetencji oraz relacyjności, oznaczającej związek z innymi poprzez interakcje społeczne.

Szczególnie dobrze taka teoria pasuje do wizji dojrzałego i samodzielnego, samostanowionego uczenia się dorosłych, którzy nie są uczeni, tylko uczą się, nauczyciele zaś wspomagają ich w tym procesie transformacji siebie w związku z aktywnym uczeniem się. Ideał samostanowienia i dojrzałości studenta jest dziś szczególnie dobrze widoczny także w kontekście tego, że uczenie się zdarza się wszędzie i że dziś uczymy się przez całe życie ang.

Life Long Learning. Dlatego, kiedy pisze się o jakości kształcenia, bardzo często używa się określeń lepiej oddających charakter kontroli jakości w świecie akademickim: pisze się i mówi niekoniecznie o gwarancji jakości, ale o jej zapewnianiu i doskonaleniu. Gwarancja jakości produktu może zachodzić, kiedy produkt jest skończony, człowiek zaś z powodów pryncypialnych nie może być tak rozumianym produktem, dlatego edukacja jest procesem, a zapewnienie jakości podlega nieustannemu doskonaleniu.

Kiedy w tym kontekście piszemy o aktywnym, samoświadomym uczeniu się studenta mamy na myśli nade wszystko uczenie się na uniwersytecie badawczym, w ramach którego poszukuje się prawdy i rozwiązuje problemy. Obecne współcześnie powszechnie globalizacja, cyfryzacja i mobilność nośników informacji powodują niezwykle głęboko sięgające i dalekosiężne wstrząsy w obszarze edukacji, które dotarły już także do świata akademickiego.

Quality Forum zorganizowane przez European Universities Association w r. Najważniejszym wnioskiem z tego Forum wypływającym jest stwierdzenie, że student musi być w centrum uwagi całego uniwersyteckiego świata, tego od niego chce społeczeństwo i tego wymagają współczesne przemiany. Edukacja na różnych poziomach zdarza się dziś także poza murami tradycyjnych uniwersytetów, dlatego jeśli uczelnie te pragną utrzymać swoją wysoką pozycję w świecie instytucji kultury zachodniej, muszą uczynić studenta centrum, wokół którego wszystko będzie się kręcić.

Znamienne w trakcie wspomnianego Forum europejskich uniwersytetów było to, że to studenci stanowili trzon zarządzającego ciała konferencji i to oni często moderowali dyskusję oraz podsumowywali debaty. W związku z tym pojawia się pytanie o jakość dostarczanej przez uniwersytety edukacji. Tak rozumiana jakość nie może zostać wprost przeniesiona na grunt uniwersytecki, gdyż jak argumentuje wielu uniwersytet nie jest zwyczajnym przedsiębiorstwem. Wśród różnych modeli rozumienia jakości można, wedle podręcznika EURASHE autorstwa Luciena Bollaerta, zauważyć dominację pięciu, które dobrze jest ująć poprzez przeważające w nich metafory jakości [Bollaert ].

Po pierwsze, jakość możemy rozumieć jako doskonałość ang. Odpowiedniki polskie angielskiego rzeczownika excellence to doskonałość, perfekcja, wyjątkowość, wybitność, świetność czy znakomitość i wyborność. Jeśli sięgnąć do źródłosłowu doskonałości, to znaczenie będzie się rozmijać ze znaczeniem leksykalnym, bo doskonały to nie tylko wykończony, spełniony łac.

Jeśli sięgnąć jednak do źródłosłowu angielskiego excellence rz. Tak rozumiana jakość jest nazbyt wyłączająca i niezgodna z duchem masowej, demokratycznej edukacji. Nie mam tutaj na myśli normatywnych stwierdzeń w rodzaju: uniwersytet nie powinien uczyć doskonałości, abstrahuję też od normatywnych celów uniwersytetu, stwierdzam jedynie, że w sytuacji umasowienia wyższej edukacji i jej uniwersalizacji w związku z globalizacją oraz cyfryzacją, tak rozumiana jakość staje się anachroniczna.

Odstawanie, wyrastanie ponad przeciętność, wybitność i górowanie nad wszystkim, to nie mogą być ideały demokratycznej i masowej edukacji, gdyż uniwersytet, zwłaszcza w domenie Transakcje opcji Mossberg 930, nie może skupiać się wyłącznie na wybitności czego innego oczekują dziś od świata akademii społeczeństwo, a także państwo. Innym modelem posługującym się rozmaitymi metaforami jest doskonałość i spójność w znaczeniu dokonania, spełnienia i wypełnienia Najlepsze Wskazowki dotyczace najlepszych opcji. Także i ten model stanie Transakcje opcji Mossberg 930 nieprzydatny do dalszych rozważań, bo metafora wypełnienia, spełnienia, skończenia czy dokonania pozostaje w sprzeczności z ideą ciągłej, otwartej edukacji przez całe życie oraz z procesualnym charakterem samego uczenia się.

Tak jak systemy jakości muszą Transakcje opcji Mossberg 930 się poprawiać i doskonalić, tak uczenie się nie może poprzestawać na żadnym etapie.

Transakcje opcji Mossberg 930 Inwestycje Bitcoin maja znaczenie

Co więcej, gdyby potraktować tę doskonałość i spełnienie jako perfekcję w znaczeniu greckim, obecnym 15 14 Jarosław Płuciennik np. W tym fragmencie wpływowego tekstu kultury religijnej dwa razy wystąpiło słowo odwołujące się do gr. W tym sensie doskonały oznacza skończony, taki, co osiągnął swoje granice, jest ukończony, kompletny, pełen i niewybrakowany. Abstrahuję w tym miejscu od semantyki moralnej, którą przecież takie fragmenty się cechują, bo można owo greckie słowo związane z osiągnięciem celów rozumieć także w odniesieniu do dojrzałości i pełnego rozwoju.

Jednak i takie podejście wydaje się nieprzydatne, bo efekty kształcenia, poszczególne cele uczenia się i kształcenia na uczelniach w Polsce mogą być wedle przyjętego prawa realizowane w różnym stopniu, tzn. Trzecim modelem jakości jest taki wzorzec, w Transakcje opcji Mossberg 930 przez jakość rozumiana jest przydatność do osiągnięcia celu ang. Owo dopasowanie jest związane z percepcyjnymi jakościami kształtu: coś dobrze leży, kiedy dopasowane, coś jest właściwego kształtu, czyli dostosowane.

Tak rozumiane dostosowanie do celu jest niewątpliwie obce światu akademickiemu, szczególnie mocno dominuje w przemysłach, w Transakcje opcji Mossberg 930 istotne znaczenie ma tzw. W Transakcje opcji Mossberg 930 sposób pojmowane dopasowanie najlepiej jest widoczne w podejściu konsumenckim: produkt ma mi pasować, spełniać oczekiwania, które związane są z celami konsumenta. Konsument ma być zadowolony, czyli usatysfakcjonowany. Czasami w kontekstach pozakademickich tak rozumiana jakość może być mylona z siłą wedle metafory im więcej, tym lepiej.

Drewnowiadomowymaga trochę pracy ale nie ma tragedii. Generalnie dzisiejsza wizyta duży duży DUŻY plus. A no i podobno serio szykuje się ciekawa akcja z Uzi. W idealnej sytuacji student nie tylko wychodzi z uczelni z zawodem, ale też własną firmą. Niektóre uczelnie decydują się na tzn PBL czyli zajęć projektowych ale narzucają one studentom niepraktyczne tematy i dotyczą tylko części semestru. Kwestią polityczną jest spadek subwencji rok do roku.

Środki na edukacje powinny być kierowane do uczelni najlepiej dostosowujących się do zmian na świecie. Tylko to może doprowadzić do pojawienia się uczelni polskich w rankingach najlepszych światowych uczelni. Sensem motywacyjnych wyrównań jest skompensowanie większego ryzyka uczelniom niwelując opór polityczny środowisk akademickich. Rozwiązanie: Powołanie funduszu patentowego opłacającego koszt rejestracji międzynarodowych patentów o wysokim potencjale biznesowym.

Uzasadnienie: Młodych wynalazców rzadko stać na patent. Zwykle kończy się na że zanim osoba znajdzie inwestora który byłby w stanie wyłożyć pieniądzę na patent, to kto inny wprowadzi rozwiązanie.

Z drugiej strony, selektywne łożenie pieniędzy na patent, patrząc z perspektywy czy dana technologia może znaleźć zastosowanie, mogłoby zagwarantować lokalnym przedsiębiorcom bezpieczeństwo bez zaangażowania wielkich środków z budżetu państwa.

Rozwiązanie: Dostęp do laboratoriów i infrastruktury uczelnianej dla firm prywatnych Uzasadnienie: Tak zwane partnerstwo publiczno-prywatne działa w Polsce bardzo słabo a to dlatego że jest oparte o oddolone programy organizowane przez miasta i uczelnie, zamiast skupić się na inicjatywie wychodzącej z firm.

Brakuje standardyzacji działań. Z drugiej strony firmy sprzedają patenty zagranicę ponieważ brakuję im odpowiednich środków do zakupu sprzęty laboratoryjnego, które uczelnie posiadają i nie wykorzystują w pełni. Model Szwajcarski zakłada że uczelnia udostępnia swoje laboratoria firmom prywatnym nieodpłatnie a w zamian zyskują dostęp do technologii.

Ustawowe udostępnienie prywatnym firmom infrastruktury naukowej mogłoby wpłynąć pozytywnie na rozwój firm oraz uczelni. Nowych specjalistów przygotowuję się w owych szkołach szybciej ale z odcięciem od teoretycznych fundamentów wiedzy. W Polsce brakuje specjalistów mogących realizować skomplikowane zadania techniczne jak tworzenie oprogramowania i te braki trzeba łatać szybko, tanio i bez znacznej straty na jakości specjalisty. Tym bardziej że praca zdalna działa na znaczną niekorzyść polskich firm ponieważ doprowadza do zrównania wynagrodzeń z zachodnimi dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów a to oznacza że m.

Jest to w głównej mierze wyraz warunków w jakich przyszło pracować branży technologicznej. Twórcy innowacyjny rozwiązań zajęci są swoimi działaniami, ponieważ każde oderwanie uwagi może być ich końcem.

Wikiprojekt:Czy wiesz/zalążki czekające na rozbudowę 3

Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie incentyw wynagradzających małe firmy prywatne za tworzenie społeczności. Wszyscy znajomi będą Ci zazdrościć, kiedy powiesz im, że najlepsze produkty z kategorii mossberg tactical stock masz z AliExpress.

Niskie ceny, tania wysyłka i lokalne opcje odbioru - dzięki nim możesz oszczędzić jeszcze więcej.

Uczestnicy rynku farmaceutycznego dostawcy, farmaceuci, konsumenci-pacjenci oczekują wymiernych korzyści, których dostarczą innowacyjne rozwiązania w zakresie opakowań jednostkowych leków OTC, takich jak np.

A co jeśli nadal masz wątpliwości dotyczące kategorii mossberg tactical stock? AliExpress to świetna platforma do porównywania cen i sprzedawców.

Pomożemy Ci ustalić, czy warto zapłacić więcej za produkt z górnej półki, czy dostaniesz równie dobrą ofertę, kupując tańszy produkt. A jeśli masz ochotę zdecydować się na najdroższą wersję, AliExpress zapewni najlepszą jakość w najlepszej cenie. Z drugiej strony, dynamika tych zmian daje działowi zakupów dużą szansę utwierdzenia swojej strategicznej roli.

Mossberg 930 SPX Tactical Shotgun - Review, Field Strip, Range Test, Ghost Loading

Raczej trudno sobie wyobrazić wielki wzrost zasobów w działach zakupów, mimo coraz bardziej odpowiedzialnej roli.

Wymagane zasoby będą jednak mogły być wygenerowane przez automatyzację standardowych i operacyjnych kroków procesowych w zakupach. Rozwój technologiczny i wykorzystanie narzędzi IT zwiększa zasoby informacji i ich transparentność.

Transakcje opcji Mossberg 930 Opcje zapasow LB.

Wielkim wyzwaniem pozostanie jednak odpowiednie zarządzanie tymi danymi i wyciąganie odpowiednich wniosków. Ze względu na rosnący wolumen zakupowy w stosunku do obrotów firm i coraz bardziej istotną rolę przy pozyskiwaniu innowacji od dostawców, zakupy mają szansę przejęcia roli innowatora i integratora przedsiębiorstw.

Rola zakupów i odpowiednie zarządzanie i wykorzystanie relacji z dostawcami przełoży się wtedy również na wzrost konkurencyjności firmy Bednarek, Gałka, Sieniła, Walos. Bibliografia Antonowicz M. Bauernhansl T. Bednarek T. Co trzeba wiedzieć o Big Data i jak firmy to wykorzystują, Mamastart. Dais S. Czyli jak postęp technologiczny i metodologiczny wpływa na wybory prezydenckie, Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań.

European Innovation Scoreboard[dostęp: ]. European Innovation Scoreboard Interactive Tool[dostęp: ].

Transakcje opcji Mossberg 930 Strategia handlu walutami drogowymi

Gonsior T. Kagermann H. Pieregud J. Pohle A. Wahlster W. Weele V. The Role of Innovation in the Procurement Process Summary The authors face in the article the changes related to the industrial revolution 4.

The changing role is shown in terms of innovation and new technologies, the integration of procurement to achieve and create value added. Due to application of new technologies, also the ability of process automation and digitisation in purchasing processes is described. Key words: procurement, industry 4. There are two reasons for addressing the issue; firstly, the growth of significance of m-commerce in electronic commerce and overall trade, and secondly, changes in the attitudes of young consumers who are active users of applications.

The paper shows the benefits they notice. Also, a comparative analysis of the attitudes of young consumers from Poland and China is conducted from the perspective of their sensitiveness to the level of prices, willingness to do shopping under the impact of an impulse, or the attitude typical of the so-called smart shoppers.

ISBN e-isbn

Attention is focussed on the importance of such determinants of the assessment of the perceived benefits as the lack of physical contact with the product, impulsiveness, and purchase planning.

The paper includes the results of research conducted on the sample of young respondents coming from Poland and China. Key words: young consumers, mobile applications, attitude.

The population of 1. Some companies have already been cooperating with the country for some time, and Poland has been developing the relationships in recent years. Already now China is the second partner state for Poland, after Germany, with respect to import e.

On the other hand, considering export of Polish products to China, the country is not even amongst the first six economic partners. However, the cooperation includes increasingly larger investments in Poland that have increased in andand their value was higher than Euro million www 1.

Broń pozostała > Taktyczna śrutówka powtarzalna

Beside raw materials mainly copper or machinery, Poland exports a lot Transakcje opcji Mossberg 930 consumer products including food and non-food products to China. In Poland exported mostly dairy products around USD Furthermore, in Poland gained access to Chinese market of fresh apples, after it had met formal requirements.

The share of furniture and decorative goods is also growing. Clothes, textiles, toys as well as furniture or decorative goods are predominant in the group of imported consumer products. Due to differences between European countries and China it is not possible just to copy business models.

Furthermore, there are only few studies describing buying behaviours of Chinese consumers and their attitudes towards products from European countries.

Therefore, it seems of the key importance to provide knowledge about consumers from this part of the Asian continent, especially those who represent younger generation and use technological innovations.

Moreover, comparison with for example consumers from Poland should be performed to identify similarities and differences between the attitudes.

Transakcje opcji Mossberg 930 Co zamiast opcji binarnych

Beneath there are some results of research conducted among Polish and Chinese young consumers. Characteristics of e-commerce and m-commerce market in China and Poland Internet penetration brought dynamic growth of retail sale with the use of e-commerce model.

The notion of electronic commerce is defined in many ways. Electronic commerce is perceived as the process of selling and buying goods and services, and thus concluding commercial transactions, with the use of electronic media. It is conducted online or through other electronic media.

World Trade Organisation WTO defines e-commerce as manufacturing, advertising, sale and distribution of goods through tele-information networks www 3. According to various estimates, currently trading online constitutes only between 5 to 10 percent of total world trade, Opcje skrzydel shows the potential of this sector.

It seems that within the next several years this share will double www 4. Analysing the results of Polish e-commerce market, it can be stated that it is rapidly growing. The Internet is already used by On the other hand, China has the most developed e-commerce market in the world.

The value of trade within Chinese e-commerce was around billion dollars inwhereas in the level of around 1 trillion dollars was achieved. As Internet Live Stats shows, only in recent 10 years the Transakcje opcji Mossberg 930 of individual Internet users in China has increased 7 times.