Transakcje opcji PayPal, O koncie Użytkownika

Jeśli Użytkownik nie może się zalogować, powinien zrelacjonować tę sytuację pracownikowi Działu Obsługi Klienta, który poprosi o podanie wspomnianego jednorazowego kodu. Jeśli płatność zostanie zaakceptowana przez odbiorcę zazwyczaj dzieje się to automatycznie , system PayPal sfinalizuje przelew. Pytania te można wyświetlić na stronie profilowej konta i w razie potrzeby wybrać inne. Przesłanie odpowiedzi na automatyczną wiadomość e-mail wysłaną przez PayPal nie wywoła ze strony PayPal odpowiedniej reakcji. Roszczenia z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem Przedmiot może być uznany za znacząco niezgodny z opisem, jeżeli: przedmiot różni się znacząco od opisu przedstawionego przez sprzedającego; Użytkownik otrzymał zupełnie inny przedmiot; stan przedmiotu został przedstawiony niezgodnie z prawdą, na przykład przedmiot był opisany jako nowy, a otrzymano przedmiot używany; przedmiot nie jest oryginalny, choć opisano go jako oryginalny tzn.

Nie uzyskać zwrotu środków ani nie uzgodnić alternatywnego rozstrzygnięcia dotyczącego zakupu z innego źródła. Procedura rozstrzygania sporów online W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie rozwiązać problemu związanego z transakcją bezpośrednio ze sprzedającym, to aby dochodzić roszczenia w ramach programu ochrony kupujących w systemie PayPal, musi zastosować się do procedury rozstrzygania sporów online przez Centrum rozstrzygania.

Użytkownik może również zgłosić roszczenie krok 2 poniżej telefonicznie podczas rozmowy z naszym przedstawicielem. Czynności, które należy wykonać, opisano poniżej, przy czym jeśli Użytkownik ich nie wykona, roszczenie może zostać odrzucone: Krok 1.

Należy zgłosić Transakcje opcji PayPal w ciągu dni od daty dokonania płatności. Umożliwi to Użytkownikowi podjęcie ze sprzedającym bezpośredniej rozmowy na temat problemu z transakcją, która może pomóc w rozwiązaniu sporu.

W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie rozstrzygnąć sporu bezpośrednio ze sprzedającym, powinien przejść do kroku 2. PayPal zablokuje wszystkie środki związane z tą transakcją na koncie PayPal sprzedającego do czasu rozstrzygnięcia lub zamknięcia sporu. Krok 2.

Transakcje opcji PayPal

Jeśli Użytkownik i sprzedający nie są w stanie osiągnąć porozumienia, w ciągu 20 dni od daty otwarcia sporu należy przekształcić spór w roszczenie o zwrot pieniędzy. W przeciwnym razie PayPal automatycznie zamknie spór. Użytkownik może przekształcić spór w roszczenie o zwrot pieniędzy za pośrednictwem Centrum rozstrzygania. Na tym etapie spór w roszczenie mogą również przekształcić sprzedający lub PayPal. PayPal może poprosić Użytkownika, aby z przekształceniem sporu zaczekał co najmniej 7 dni od daty zgłoszenia sporu.

Krok 3.

Zaawansowane płatności kartą kredytową i debetową

Należy odpowiedzieć na żądania PayPal dotyczące przedstawienia dokumentów lub innych informacji po tym, jak Użytkownik, sprzedający lub PayPal przekształcą spór w roszczenie o zwrot pieniędzy. Firma PayPal może zażądać od Użytkownika przedstawienia paragonów, ocen osób trzecich, raportów policyjnych lub innych wskazanych przez siebie dokumentów. Użytkownik musi odpowiedzieć na te żądania w terminie wskazanym w skierowanej do niego korespondencji.

PayPal - Co to jest? - Błyskawiczne doładowanie konta PayPal [PORADNIK]

Krok 4. Jeżeli Użytkownik składa roszczenie z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem, powinien w terminie zastosować się do instrukcji PayPal dotyczących wysyłki. PayPal może zażądać od Użytkownika, aby na swój koszt odesłał przedmiot sprzedającemu, firmie PayPal lub podmiotowi zewnętrznemu wskazanemu przez PayPal oraz przedstawił dowód dostawy. Krok 5: PayPal podejmie ostateczną decyzję w tym o automatycznym zamknięciu sporu lub roszczenia według własnego uznania, uwzględniając wyżej opisane uwarunkowania dotyczące zakresu i kwalifikacji roszczenia, wszelkie dodatkowe informacje przedstawione podczas procedury rozstrzygania sporów online lub wszelkie inne informacje, które PayPal uzna za istotne i stosowne w danych okolicznościach.

Więcej sposobów na uzyskanie pomocy

Spory z PayPal lub wystawcą karty W przypadku gdy do realizacji transakcji za pośrednictwem konta PayPal użyto karty debetowej lub kredytowej, a Użytkownik jest niezadowolony z takiej transakcji, może mu przysługiwać prawo do zakwestionowania transakcji u wystawcy karty.

Zakres uprawnień do obciążenia zwrotnego karty może być szerszy niż zakres oferowany Użytkownikowi w ramach ochrony kupujących w systemie PayPal. Jeśli na przykład Użytkownik zakwestionuje transakcję u wystawcy karty, może być w stanie odzyskać kwoty zapłacone za niezadowalające przedmioty, nawet jeśli nie kwalifikują się one do programu ochrony w systemie PayPal na podstawie Roszczenia z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem. Użytkownik musi zdecydować, czy zgłosić spór w systemie PayPal w ramach programu ochrony kupujących, czy u wystawcy karty.

Użytkownik Transakcje opcji PayPal może jednocześnie wybrać obu rozwiązań ani ubiegać się o odzyskanie środków z obu źródeł. Nie wpłynie to na procedurę rozstrzygania sporu z wystawcą karty.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się zakwestionować transakcję w systemie PayPal, a firma PayPal rozstrzygnie zgłoszenie na jego niekorzyść, Użytkownik może następnie zgłosić spór u wystawcy karty.

Czy udało Ci się znaleźć rozwiązanie?

Jeśli PayPal nie podejmie ostatecznej decyzji w sprawie roszczenia Użytkownika do dnia, w którym upływa termin zgłoszenia sporu u wystawcy karty, i z powodu opóźnienia Użytkownik odzyska mniej niż pełną kwotę, do której odzyskania byłby uprawniony od wystawcy karty, PayPal zwróci Użytkownikowi pozostałe saldo pomniejszone o wszelkie Transakcje opcji PayPal odzyskane już przez Użytkownika od sprzedającego lub wystawcy karty. Przed skontaktowaniem się z wystawcą karty lub zgłoszeniem sporu w systemie PayPal Użytkownik powinien skontaktować się ze sprzedającym, aby podjąć próbę rozwiązania problemu zgodnie z zasadami zwrotu stosowanymi przez sprzedającego.

W przypadku integrowania w tym także poprzez uprzednie zintegrowanie ze swoim rozwiązaniem online jakiejkolwiek funkcji umożliwiającej płatnikowi bez konta PayPal wysyłanie płatności na konto PayPal, Użytkownik zgadza się na wszystkie dodatkowe warunki użytkowania tej funkcji, które PayPal udostępni Użytkownikowi na dowolnej stronie witryny PayPal lub Braintree w tym na każdej stronie dla programistów i na stronie Umowy prawnelub na platformie online.

Takie dodatkowe warunki obejmują Umowę dotyczącą alternatywnych form płatności w usłudze PayPal. Odbiór płatności na Transakcje opcji PayPal Użytkownika nie jest równoznaczny z otrzymaniem rozliczonych środków. Powiadomienie o wysłaniu płatności do Użytkownika nie jest równoznaczne z otrzymaniem pieniądza elektronicznego na koncie, chyba że Użytkownik zaakceptował płatność.

Każdorazowo PayPal może zezwolić Użytkownikowi na akceptowanie płatności w dowolnej walucie obsługiwanej przez naszą usługę. Jeśli Użytkownik a nie system PayPal oferuje płatnikowi w punkcie sprzedaży przeliczenie walutowe kwoty otrzymanej za pośrednictwem systemu PayPal, Użytkownik poinformuje kupującego o kursie wymiany i wszelkich opłatach mających zastosowanie do danej transakcji płatniczej.

PayPal nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego, którego Użytkownik nie poinformował o kursie wymiany i opłatach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niepoinformowanie kupującego o kursie wymiany i opłatach może stanowić przestępstwo.

Wszelkie płatności wysłane do Użytkownika mogą podlegać cofnięciuanalizie płatnościograniczeniurezerwie lub blokadzie zgodnie z niniejszą Umową z Użytkownikiem. Limity odbioru płatności PayPal Systematyczne sygnaly handlowe wedle własnego uznania nałożyć limity na kwoty i wartość płatności otrzymywanych przez Użytkownika, w tym na otrzymywane płatności za zakupy.

Aby znieść limit odbioru płatności, należy wykonać czynności, o których firma Transakcje opcji PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach mogą one znajdować się na stronie opisu konta. Czy musisz zgłosić spór?

Opłaty i prowizje dla klientów za usługi | PayPal PL

Jeśli kupiony przedmiot nie został dostarczony, jest niezgodny z opisem albo podejrzewasz, że płatność nie była autoryzowana, możesz założyć sprawę w naszym Centrum rozstrzyganiaaby zainicjować proces zwrotu pieniędzy. PayPal nie rozstrzyga sporów dotyczących obciążeń zwrotnych i podobnie jak odbiorca płatności musi zaakceptować decyzję banku-wystawcy jako ostateczną i prawnie wiążącą w kontekście takich Transakcje opcji PayPal.

Ochrona sprzedających W określonych okolicznościach PayPal pokryje straty wynikające z obciążenia zwrotnego lub cofnięcia płatności i nie będzie wymagać pokrycia ich przez odbiorcę płatności, jeśli nadawca zaprzecza, że autoryzował płatność, lub twierdzi, że nie otrzymał przedmiotu, za który zapłacił.

Objęcie płatności wspomnianym programem zależy od następujących czynników: rodzaju nabytych towarów lub usług; kraju zamieszkania kupującego i sprzedającego; typu konta sprzedającego; typu potwierdzenia dostępnego w ramach określonej metody dostawy; czasu wysłania artykułów po otrzymaniu płatności; liczby kont, z jakich dokonano płatności; współpracy ze strony sprzedającego.

Umowa z Użytkownikiem zawiera więcej informacji na temat warunków właściwych dla kraju zamieszkania sprzedającego. Ochrona kupujących W ramach programu ochrony kupujących nabywca objętych tym programem artykułów i usług może odzyskać całość lub część płatności dokonanych w systemie PayPal za takie zakupy w przypadku, gdy rzeczone artykuły lub usługi nie zostały dostarczone lub zrealizowane lub nie są zgodne Transakcje opcji PayPal opisem podanym przez sprzedającego.

Aby skorzystać z programu ochrony kupujących, Użytkownik musi w określonym terminie zgłosić stosowne roszczenie. Więcej informacji na temat procedury zgłaszania roszczeń można znaleźć w Umowie z Transakcje opcji PayPal.

Wypłacanie środków realizowanie pieniądza elektronicznego Jeśli saldo na koncie Użytkownika jest dodatnie, Użytkownik może w dowolnym momencie zlecić firmie PayPal przelew tych środków z konta Użytkownika na rachunek bankowy zarejestrowany na tym koncie PayPal jako źródło finansowania płatności lub rzadziej na rachunek karty kredytowej zarejestrowanej na tym koncie PayPal jako źródło finansowania płatności. Wspomniane zlecenie jest zazwyczaj inicjowane przez skorzystanie z funkcji wypłaty dostępnej w interfejsie konta PayPal.

W zwykłych okolicznościach wypłata zostanie dokonana z konta Użytkownika tak szybko, jak pozwoli na to system płatniczy, z którego korzysta firma PayPal może to nastąpić w następnym dniu roboczym. Przedtem płatność zostanie poddana w uzasadniony sposób wymaganej przez firmę PayPal kontroli, aby zapobiec przypadkom prania pieniędzy lub oszustwa lub aby zweryfikować tożsamość Użytkownika i jego uprawnienia dostępu do rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki.

Jeśli Użytkownik ma konto PayPal od niedawna, ustawowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy wymagają od PayPal nałożenia na takie konto limitu wypłacanej kwoty. Aby usunąć ten limit, Użytkownik musi poddać się procesowi weryfikacji Transakcje opcji PayPal takiego nowego konta.

PayPal będzie wymagać od Użytkownika weryfikacji konta Użytkownika i wkrótce po założeniu takiego konta wyjaśni, w jaki sposób weryfikacja taka ma zostać przeprowadzona. Użytkownik może przechowywać środki na koncie PayPal bezterminowo.

PayPal nie obciąża Użytkownika opłatami za takie przechowywanie, ale jednocześnie PayPal nie płaci odsetek od tych środków, ponieważ w przypadku pieniądza elektronicznego jest to zabronione. Opłaty Firma Udane opcje handlowcy. nie pobiera opłat z tytułu wysłania pieniędzy za pośrednictwem Usługi chyba że wymagane jest przeliczenie waluty, płatność jest przesyłana za pośrednictwem usługi płatności zbiorczej lub nadawca ponosi opłatę za wysłanie płatności osobistej, a nie handlowej.

DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKADY

PayPal pobiera opłaty z tytułu: otrzymywania płatności z tytułu transakcji komercyjnych stawki opłat różnią się w zależności od miejsca zamieszkania nadawcy i odbiorcy płatności ; przeliczania walut zob. Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w Umowie z Użytkownikiem oraz na stronach opłat.

Zamknięcie konta lub objęcie go ograniczeniami Firma PayPal lub posiadacz konta mogą w dowolnym momencie zamknąć konto. Ilekroć firma PayPal zamyka konto, standardowo powiadamia o tym fakcie posiadacza konta z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W rzadkich przypadkach firma PayPal może również w każdej chwili Transakcje opcji PayPal konto natychmiast na przykład wówczas, gdy posiadacz konta naruszył postanowienia zawartej z firmą PayPal umowy.

PayPal nie udostępnia funkcji, która pozwala Użytkownikowi na nałożenie ograniczeń na konto lub zablokowanie możliwości korzystania z konta w sposób inny niż przez zamknięcie konta.

Transakcje opcji PayPal

Jeśli PayPal nałoży na konto Użytkownika ograniczenia bez zamykania kontaUżytkownik będzie nadal mieć po zalogowaniu dostęp do Centrum bezpiecznej komunikacji lub będzie mógł skontaktować się z Działem Transakcje opcji PayPal Klienta telefonicznie.

Użytkownik powinien zasięgnąć informacji na temat nałożonych na jego konto ograniczeń, a PayPal jeśli będzie to dozwolone udzieli Użytkownikowi stosownych wyjaśnień dotyczących ograniczeń i procedury ich zniesienia. PayPal może również zablokować realizację konkretnej płatności bez zamykania konta lub nakładania na nie ograniczeń. Działania zabronione PayPal nie zezwala na korzystanie z Usługi w celu przetwarzania płatności związanych z działaniami nielegalnymi lub innymi działaniami, które naruszają przyjęte przez PayPal zasady dopuszczalnego użytkowania.

Tematy pokrewne

Komunikacja z Użytkownikiem PayPal komunikuje się z Użytkownikiem w następujący sposób poza typowymi sposobami komunikacji, takimi jak ta witryna lub kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta : Poczta elektroniczna jeśli przesyłane informacje nie mają charakteru danych wrażliwych ze względów bezpieczeństwa. Na przykład PayPal korzysta z poczty elektronicznej w celu powiadamiania Użytkownika o wysłanych płatnościach lub zmianach ustawień konta Użytkownika.

Wspomniane powiadomienia e-mail są zazwyczaj rutynowymi potwierdzeniami działań podjętych przez Użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik nie podjął działania, o którym była mowa w takim powiadomieniu, powinien bezzwłocznie zareagować w sposób inny niż wysłanie odpowiedzi na takie powiadomienie e-mail. Poza powyższymi przypadkami PayPal korzysta z poczty elektronicznej również w celu informowania Użytkownika o określonych zdarzeniach na przykład o płatności oczekującej na akceptację lub zbliżającym się terminie upływu ważności karty zarejestrowanej na koncie PayPal oraz przesyłania ogólnych powiadomień adresowanych do wszystkich użytkowników, takich jak powiadomienie o zmianie postanowień Transakcje opcji PayPal zawieranych przez PayPal.

PayPal dokłada starań, aby informacje poufne pojawiały się w wiadomościach e-mail w minimalnym zakresie, ponieważ Transakcje opcji PayPal elektroniczna nie jest zbyt bezpieczną formą komunikacji. Na potrzeby bezpiecznej komunikacji z PayPal należy korzystać z Centrum bezpiecznej komunikacji. Przesłanie odpowiedzi na automatyczną wiadomość e-mail wysłaną przez PayPal nie wywoła ze strony PayPal odpowiedniej reakcji.

Aby odpowiedzieć na taką automatyczną wiadomość e-mail lub potwierdzić jej autentyczność, należy zatem skorzystać z Centrum bezpiecznej komunikacji.

Powiadomienia wysyłane na urządzenie Użytkownika, np. Wspomniane powiadomienia spełniają tę samą funkcję co opisane powyżej powiadomienia e-mail i pozwalają na wykrycie przypadków nieuprawnionego korzystania z konta. Centrum bezpiecznej komunikacji do którego dostęp można uzyskać po zalogowaniu się na swoje konto.

Stawki za transakcje komercyjne

Ze względu na fakt, że Użytkownik musi zalogować się do swojego konta, PayPal ma więcej pewności, że w ramach Centrum bezpiecznej komunikacji kontaktuje się z Użytkownikiem, i w związku z tym może przesyłać mu w ten sposób informacje dotyczące bezpieczeństwa Usługi, informacje poufne i inne informacje wymagające korzystania z bezpiecznego kanału komunikacji.

Z uwagi jednak na potrzebę logowania się w celu uzyskania dostępu do Centrum bezpiecznej komunikacji, nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem jest tu trudniejsze niż w przypadku poczty elektronicznej.

Transakcje opcji PayPal

W związku z tym PayPal może wysłać Użytkownikowi wiadomość e-mail z informacją o potrzebie sprawdzenia wiadomości oczekujących na Użytkownika w Centrum bezpiecznej komunikacji. Powyższa lista nie jest wyczerpująca, jeśli bowiem Użytkownik zatelefonuje do Działu Obsługi Klienta, będzie to oczywiście opcja kontaktu telefonicznego.

  • Jak sprawdzić status transakcji?
  • Artykuł Centrum pomocy PayPal
  • Fazy ??pielegniarskie jako strategia szkoleniowa kliniczna
  • Uwaga: należy potwierdzić rachunki bankowe dodane w systemie PayPal, aby można było z nich korzystać w usłudze Xoom.
  • Jak pobrać raport zawierający wyciąg z historii moich transakcji PayPal?
  • Jak mogę płacić za pomocą konta PayPal?
  • Glosariusz Opis Usługi ma jedynie charakter podsumowujący i nie zawiera on wszystkich definicji, wykluczeń i warunków odnoszących się do Usługi.

Firma PayPal komunikuje się z Użytkownikiem w języku użytym do komunikacji z Użytkownikiem podczas rejestracji w systemie PayPal. W większości przypadków będzie to język używany w kraju Użytkownika, ewentualnie język angielski. O kraj ten Użytkownik jest pytany podczas procedury rejestracji w Usłudze.

Za pośrednictwem Centrum rozstrzygania Użytkownik może zgłosić problem, zainicjować spór lub odpowiedzieć na zarzuty ze sporu zainicjowanego przez innego użytkownika, a także uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z tego Centrum. Więcej informacji o rozwiązywaniu sporów z innymi użytkownikami za pośrednictwem systemu PayPal można znaleźć w punktach dotyczących ochrony kupujących i sprzedających w systemie PayPal w Umowie z Użytkownikiem.

Jeśli PayPal musi powiadomić Użytkownika o problemie z bezpieczeństwem lub oszustwem, dokonuje tego za Transakcje opcji PayPal Centrum bezpiecznej komunikacji. Jeśli wymagane jest podjęcie natychmiastowego działania, firma PayPal może poprosić o to Użytkownika w inny sposób, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail.

W przypadku zrealizowanych płatności skontaktuj się z odbiorcą za pomocą adresu e-mail podanego w  szczegółach transakcji i poproś o zwrot pieniędzy. Jeśli to nie pomoże, a płatność dotyczyła zakupu, możesz zgłosić spór. Transakcje Xoom w Twojej historii transakcji PayPal Wszystkie Twoje transakcje Xoom pojawią się w historii transakcji Xoom, niezależnie od tego, jakiej opcji płatności używasz. Twoje transakcje Xoom pojawią się w Twojej historii transakcji PayPal, jeśli: Zapłacono za pomocą salda konta PayPal Zapłacono za pomocą rachunku bankowego dodanego do konta PayPal i aktywnego na terenie Wielkiej Brytanii i krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których dostępna jest usługa Xoom, lub w Australii Zwroty pieniędzy Zwroty pieniędzy w ramach transakcji Xoom sfinansowanej za pomocą źródła finansowania płatności PayPal będę wypłacane na saldo konta Transakcje opcji PayPal.