Transakcje opcji udostepniania kosztow

Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom bez uprzedniej pisemnej zgody Banku. Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Wycena transakcji w trakcie jej trwania nie może być ujemna w ujęciu do bieżących poziomów rynkowych stóp procentowych kasowych i terminowych , co oznacza, iż przedterminowe zamknięcie transakcji nie wiąże się z powstaniem zobowiązania Klienta wobec Banku. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. Nabywca opcji ma możliwość osiągnięcia nieograniczonego zysku, ograniczając stratę do wysokości zapłaconej premii opcyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator danych: Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Transakcje opcji udostepniania kosztow Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info pekao. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD pekao.

Transakcje opcji udostepniania kosztow

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.

Transakcje opcji udostepniania kosztow

Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Transakcje opcji udostepniania kosztow

Dane kontaktowe wskazane są wyżej Informacja o wymogu Transakcje opcji udostepniania kosztow danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne Wyrażam zgodę na Opcje Bank Broker. moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.

Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Transakcje opcji udostepniania kosztow

Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.

Transakcje opcji udostepniania kosztow